4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven

Marianne Riksen Walraven beschreef vier pedagogische basisdoelen die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. Al sinds haar studie psychologie aan de Nijmeegse universiteit raakte Riksen-Walraven enorm gefascineerd door de invloed van vroege sociale ervaringen op de ontwikkeling van het kind. Na langdurig onderzoek kon zij aantonen dat de responsiviteit van ouders op de dagelijkse interactie met hun kind van uiterst belang is in het eerste levensjaar. Het bleek een positief te hebben wanneer er een verhoging van de responsiviteit plaatsvond met het kind. De exploratiedrang van de kinderen en hun vermogen om het verband te ontdekken tussen hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan werd hierdoor gestimuleerd. 


Riksen Walraven stelt 4 pedagogische basisdoelen

Naar aanleiding van dit onderzoek stelde Riksen Walraven 4 pedagogische basisdoelen die als rode draad gebruikt worden bij kinderopvang De Grabbelton. Het pedagogisch beleid en de pedagogische handelswijze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dragen zorg bij aan de beste ontwikkeling van ieder kind. De pedagogische medewerkers staan open voor een goede en verzorgde pedagogische aanpak. 

Hierbij de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven uitgesplitst: 

1) Het geven van een gevoel van emotionele veiligheid

Het ervaren van emotionele veiligheid bij kinderen vindt plaats wanneer er gereageerd wordt op zijn signalen en behoeftes. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het rekening houden met karakter, eigenheid, stemming, ontwikkelingsfase en het inspelen op emoties. 

2) Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie

Persoonlijke competenties hebben voornamelijk betrekking op zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit, veerkracht en flexibiliteit. De belangrijkste middelen voor kinderen om grip te krijgen op hun omgeving is door middel van exploratie en spel. Exploratie zorgt voor nieuwe handelingsmogelijkheden bij het kind. 

3) Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

De ontwikkeling van sociale competenties betreft voornamelijk sociale kennis en vaardigheden, zoals communiceren en samenwerken. Maar ook het aangaan van conflicten met anderen en het bedenken van oplossingen hierin. Voor kinderen van belang om hier op jonge leeftijd, zo vroeg mogelijk, al mee te beginnen en mee bezig te zijn. Het aanleren van deze sociale competenties zorgt ervoor dat het kind op latere leeftijden hier bewuster mee om kan gaan. 

4) Het geven van een kans om zich waarden en normen, de 'cultuur' van een samenleving, eigen te maken

Normen en waarden zijn voor ieder mens anders. Wat iemand belangrijk vindt of niet, is voor iedereen anders. Bij de opvoeding van het kind spelen normen en waarden een belangrijke rol. Via verbale en non-verbale communicatie laten mensen blijken wat ze van een situatie vinden. Zo ook kinderen. Het oppikken van deze communicatie bij kinderen is van uiterst belang voor onze pedagogische medewerkers. Daardoor raken zij meer in verbinding met het kind en kunnen zij inspelen op de wensen en behoeften van het individu. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. 

GGD inspectierapport

De GGD controleert de kwaliteitseisen bij een kinderopvang. Zij voeren inspectie om te controleren of het proces van de 4 pedagogische basisdoelen wordt nagestreefd. Wanneer de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven worden ingericht als uitgangspunt, wordt de ontwikkeling van het kind verbeterd.

Kinderopvang de Grabbelton

Benieuwd geworden naar de pedagogische handelswijze bij kinderopvang De Grabbelton? Lees hier dan meer.

Meer over onze pedagogische visie