Aanmelden


Gegevens moeder/verzorger

Gegevens vader/verzorger

Ja (indien niet gelijk, s.v.p. adresgegevens invullen)

Kindgegevens

Gegevens plaatsing

Gegevens plaatsing

Dagopvang
BSO
Gewenste dagdelen dagopvang of buitenschoolse opvang

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend
Middag

Gewenste dagdelen voorschoolse opvang

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend

Gewenste locatie

Heilige Geeststraat Oosteinde Papenvoort Gildestraat 't Klokhuis
OpmerkingenUw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welke door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers.

Door het invullen en verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is voorzien in kinderopvang en de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder of voogd.

Conform de AVG heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.Hartelijk dank voor uw inschrijving. Heeft u nog vragen? Bel ons gerust.

1) Een doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen is essentieel. Ook onze collega-instellingen uit de onderwijssector onderschrijven het belang hiervan. De overdracht van kinderen zal door middel van een formulier plaatsvinden. Mondelinge ondersteuning en toelichting van de informatie uit het formulier is hiernaast ook mogelijk. De basisschool kan zo beter inspelen op de talenten en behoeften van de kinderen die de basisschool (gaan) bezoeken. Indien ouders geen bezwaar maken tegen het verstrekken van het overdrachtsformulier/informatie aan de school ontvangen zij ter kennisgeving een kopie van het formulier. Zo weten ouders precies welke informatie er aan de basisschool wordt overgedragen. Indien ouders geen overdracht wensen wordt dit aan de basisschool gemeld.


Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>