PEDAGOGISCHE VISIE

Ons pedagogisch beleid vertrekt vanuit de voorwaarden die gesteld zijn in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), waaronder ook de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven en het toetsingskader van de GGD vallen. Deze pedagogische doelen zijn leidend voor het pedagogisch handelen. Dit betekent dat het pedagogisch beleid en de pedagogische handelswijze binnen de organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Pedagogische aanpak

Ons pedagogisch beleid vertrekt vanuit de voorwaarden die gesteld zijn in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), waaronder ook de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven en het toetsingskader van de GGD vallen zoals: het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving, het bevorderen van persoonlijke competenties, het bevorderen van sociale competenties en de socialisatie door overdracht van algemeen aanvaardbare normen en waarden.  Deze pedagogische doelen zijn leidend voor het pedagogisch handelen. Dit betekent dat het pedagogisch beleid en de pedagogische handelswijze binnen de organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Pedagogische betrokkenheid van het kind

Binnen onze pedagogische aanpak staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal. Een kind dat zich goed voelt zit vaak lekker in zijn vel. Hierdoor voelt het kind zich betrokken om zich te ontwikkelen. Onze betrokken en gemotiveerde pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen. Kinderen voelen zich hierdoor veilig en vertrouwd omdat zij zichzelf mogen zijn en in eigen tempo mogen ontdekken. De pedagogisch medewerkers onderzoeken daarom bij welke activiteiten de betrokkenheid van kinderen groot is en passen daar het materiaal en de activiteiten op aan.

Speelruimtes BSO 

Om kinderen betrokken te laten raken bij hun spel en activiteiten speelt ook de inrichting van de ruimte een belangrijke rol: de ruimte moet uitdagen en bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Het is belangrijk dat de ruimte een rijkdom aan mogelijkheden biedt zodat kinderen geïnspireerd raken, contact maken en kennis opbouwen.


‘Betrokkenheid observeren is niet kijken of het kind werkt tijdens mijn aanbod, maar wel of het aanbod werkt voor het kind’ (Ferre Laevens)


21-eeuwse vaardigheden

De Grabbelton geeft kinderen de ruimte om in hun eigen tempo de wereld te ontdekken in een omgeving waar ze zelf initiatief kunnen nemen en zij de vaardigheden zoals samenwerking, communicatie, sociale en culturele vaardigheden, creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend denken en doorzettingsvermogen (de zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden) kunnen ontwikkelen. Het stimuleren en ontwikkelen van deze 21-eeuwse vaardigheden binnen de buitenschoolse opvang komt tot uiting in onze werkwijze die wij onder andere hebben gebaseerd op de filosofie van Maria Montessori. 

Maria Montessori gaat uit van een positieve opvoeding en benadering van kinderen. Door als pedagogisch medewerker een positieve, vriendelijke en open houding aan te nemen en de tijd te nemen voor het kind, reageren kinderen hier positief op en krijgen ze zelfvertrouwen. Pedagogisch medewerkers luisteren actief naar wat kinderen zeggen.

Pedagogisch welbevinden

Omdat ieder kind zijn eigen specifieke behoefte heeft, hebben onze pedagogisch medewerkers oog en oor voor de betrokkenheid en het welbevinden van een kind. Onze pedagogisch medewerkers kijken dan ook met een open blik en vol vertrouwen en geduld naar het kind. Hierdoor weten we wie onze kinderen zijn, waar hun interesse en motivatie liggen en wat er voor nodig is om kinderen uit te dagen en te prikkelen.


Een goed pedagogisch klimaat: 4 basisdoelen

Een goed pedagogisch klimaat zorgt voor een optimale ontwikkeling voor ieder kind. Wanneer gewerkt wordt met de vier pedagogische basisdoelen verloopt de ontwikkeling van het kind gunstiger. Deze vier basisdoelen zijn vermeld in de wet en zijn opgesteld door Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. De 4 pedagogische basisdoelen: 

- het bieden van emotionele veiligheid;
- gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
- gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties;
- het bieden van de gelegenheid om zich de waarden, normen en de cultuur van de samenleving eigen te
   maken. 


1. Het bieden van emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid betekent dat een kind zich emotioneel veilig voelt bij ons. Het kind voelt zich thuis, vertrouwd en beschermd bij Kinderopvang De Grabbelton. Het kind moet het gevoel hebben dat het een plaats heeft binnen de groep en welkom is. Een vertrouwde relatie ontstaat door een herhaald positief contact tussen kind en pedagogisch medewerker en tussen de kinderen onderling. Door langer met elkaar om te gaan, ontstaan verwachtingen en ontstaat er een emotionele band.

Persoonlijke aandacht

Een warme, vertrouwde relatie met de pedagogisch medewerker is hierbij van essentieel belang.
We werken met vaste pedagogisch medewerkers waarbij ieder kind behoort tot een basisgroep waarbij het kind erop kan rekenen dat er altijd minimaal één vaste pedagogisch medewerker aanwezig is. Daarnaast is er aan ieder kind een mentor toegewezen. De Grabbelton werkt met vaste oproepkrachten die zoveel mogelijk op een vaste groep worden ingezet.

Groepsindeling kinderen

Kinderen zijn vanaf heel jonge leeftijd in elkaar geïnteresseerd. Ze proberen contact met elkaar te maken en te communiceren. Vertrouwdheid tussen kinderen ontstaat door regelmatig samen te spelen. Daarom worden de kinderen in een vaste basisgroep geplaatst. Als kinderen elkaar vaker tegenkomen, leren ze elkaar kennen en wordt het gemakkelijker om samen te spelen. Daarom is het belangrijk dat kinderen in de groep zoveel mogelijk dezelfde kinderen tegenkomen. Vriendschappen ontstaan als ze fijn met iemand kunnen spelen, ongeveer dezelfde activiteiten leuk vinden en qua ontwikkelingsniveau niet ver uit elkaar liggen.

Materiële omgeving

Een veilig pedagogisch klimaat stelt eisen aan de materiële omgeving. Deze omgeving moet hygiënisch zijn en kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen zonder gevaar van lichamelijk letsel. Hoe de Grabbelton dit waarborgt, staat beschreven in het beleid Veiligheid en Gezondheid. Daarnaast komt de omgeving tegemoet aan de veelzijdige ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

Er is aandacht voor alle basisbehoeften zoals de behoefte aan veiligheid en welbevinden en de behoefte om te leren ontwikkelen.

2. Ontwikkeling persoonlijke competenties

Een kind ontwikkelt zich voornamelijk door eigen spel. In dit spel maakt het kind zijn eigen keuzes waarbij het zijn eigen voorkeur heeft. Het ene kind zal zich daarom meer ontwikkelen op bepaalde ontwikkelingsgebieden. Er worden materialen aangeboden die het kind uitdagen om zich verder te ontwikkelen waarbij we uitgaan van wat het kind allemaal kan. De pedagogisch medewerkers dagen hierbij de kinderen uit om hun capaciteiten te gebruiken en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van het kind.

De 3 psychologische basisbehoeften

Binnen Kinderopvang De Grabbelton werken we volgens de drie psychologische basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Elk kind wil zich graag ontwikkelen. Voor het ontstaan van goede relaties zijn er een aantal belangrijke pedagogische voorwaarden: luisteren, vertrouwen bieden, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen. 

Samen met de kinderen voelen we ons gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer. Een goed evenwicht in reële verwachtingen en het bieden van hulp en ondersteuning, zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen, zélf kunnen beslissen en zelf keuzes maken, waardoor de autonomie volledig bij het kind ligt. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt.

Ontwikkelingslijn van het kind

Er wordt gestreefd naar een doorlopende ontwikkelingslijn met thuis, het basisonderwijs en met de buitenschoolse opvang (BSO). Met toestemming van de ouders wordt bij de overgang van het kind naar de basisschool de kennis over de ontwikkeling van het kind overgedragen aan de school.

Binnen de BSO werken we met activiteiten en workshops die erop gericht zijn om de werkelijkheid naar binnen te halen. Op deze manier kunnen kinderen de wereld verkennen en prikkelen we de spontane interesse van het kind. Zo krijgt elk kind bij ons de ruimte om zich op zijn eigen, uniek wijze te ontwikkelen.


3. Sociale ontwikkeling: bieden van sociale competenties

Kinderen worden bij de buitenschoolse opvang als vanzelfsprekend in een sociale omgeving geplaatst. Wat de buitenschoolse opvang in Geldrop uniek maakt is dat kinderen van alle scholen in Geldrop elkaar ontmoeten waardoor zij ook spelen met kinderen die zij nog niet goed kennen. Daarnaast ontmoeten zij kinderen van verschillende leeftijden en kinderen met een andere culturele achtergrond. Door met elkaar in één groepsruimte te zijn en een groep te vormen, zullen kinderen zich sociaal moeten aanpassen. In een groep gelden bepaalde regels; soms moet een kind op zijn beurt wachten en moet het delen met andere kinderen. Daarnaast eten en drinken de kinderen samen, worden er verjaardagen of andere feesten gevierd en kan er deelgenomen worden aan gezamenlijke activiteiten. 

Sociale situaties ontdekken

Hoe ouder het kind is hoe groter het onderlinge sociale aspect is. In de buitenschoolse opvang leren kinderen zich in allerlei sociale situaties staande te houden. Ze moeten een plekje krijgen in een vaak diverse groep, moeten leren samen te werken en soms conflicten op te lossen. Kinderen in deze leeftijd zijn over het algemeen prima in staat om conflicten op te lossen. De pedagogisch medewerkers mengen zich daarom zo min mogelijk in een conflict en richten zich op de begeleiding van de interactie tussen de kinderen waarbij gestreefd wordt naar een gezamenlijke oplossing. Indien noodzakelijk zullen er uiteraard interventies genomen worden.


4. Het eigen maken van waarden, normen en cultuur 

Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van eigenwaarde en een positief zelfbeeld. Vanuit een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen durft een kind de wereld te gaan ontdekken. Het kind heeft vertrouwen in eigen kunnen. Een kind leert door vallen en opstaan en is niet snel ontmoedigd. Het kind wil zelf problemen oplossen en onderzoekt zijn of haar omgeving. Onze pedagogische medewerkers willen het kind het gevoel geven dat het onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. Hierbij is het van belang dat het kind begrijpt en/of voelt dat bepaald ongewenst gedrag wordt ‘afgekeurd’ om het gedrag en niet om de persoon. Het kind als persoon wordt gewaardeerd en gerespecteerd los van het gedrag dat het kind vertoont.

Behoeften van het kind

Actief luisteren is de basishouding van onze pedagogisch medewerkers in het contact met de kinderen. Wat zegt het kind werkelijk? Wat wil het kind duidelijk maken? Dat is onderdeel van de respectvolle communicatie.
Een pedagogisch medewerker sluit zoveel mogelijk aan bij het kind door het kind te volgen, aan te sluiten bij de behoeften van het kind en bevestiging geven op de initiatieven van het kind. Een kind zal zich dan ‘gehoord’ en ‘gezien’ voelen. Hierdoor neemt zijn zelfvertrouwen toe. Door echt aan te sluiten bij de behoeften van kinderen, ervaart het kind de vrijheid om te ontdekken en te ervaren. Hierdoor wordt het kind geprikkeld om zelf keuzes en initiatieven te nemen wat vaak de creativiteit van een kind bevordert. Een kind heeft recht om te kiezen met wat, met wie, waar, wanneer en hoe lang het met iets speelt.

Het belang van gevoelens uiten

Respect voor het kind houdt onder andere in dat kinderen hun gevoelens mogen uiten. Op deze manier kan het kind gevoelens verwerken en kan het duidelijk maken wat hem bezighoudt en wat het voelt. De pedagogisch medewerker beschikt daarom over inlevingsvermogen en kan aansluiten bij wat ze ziet en voelt bij het kind. Het tonen van gevoelens is zowel voor de pedagogisch medewerker als voor het kind van belang. Dat betekent onder andere, dat wat de pedagogisch laat horen en zien, in overeenstemming moet zijn met wat zij denkt en voelt.

Als de pedagogisch medewerker haar ware gevoelens toont is zij open, direct en eerlijk en laat ze het kind zien wie ze werkelijk is. Door zelf respectvol met kinderen om te gaan, hopen wij dat kinderen ook leren om respect voor zichzelf en hun omgeving te laten zien.


Het belang van onderzoekend en ontwerpend spelen

Kinderen spelen op een onderzoekende manier als zij bezig zijn met het verkennen en onderzoeken van organismen, voorwerpen en verschijnselen. Als kinderen oplossingen bedenken en maken, zijn zij op een ontwerpende manier bezig. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen en bouwen van een stevig huis in de bouwhoek. Het onderzoekend en ontwerpend spelen vindt plaats op verschillende (leer)gebieden. Het kan bijvoorbeeld gaan over stenen, schoon water, voorwerpen van vroeger of hoe je een kunstwerk maakt. De kinderen leren terwijl ze spelenderwijs bezig zijn met verkennen, exploreren en experimenteren. 

Startpunt: nieuwsgierige en onderzoekende houding

Kinderen leren op een natuurlijke manier vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Zeker jonge kinderen sprankelen van nieuwsgierigheid. Met onderzoekende en ontwerpende activiteiten geven we ruimte aan die natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleren we hun nieuwsgierige en onderzoekende houding. Kinderen begrijpen hierdoor hoe dingen tot stand komen.   

Aansluiten bij de belevingswereld 

Kinderen leren meer van activiteiten die betekenis voor hen hebben, die aansluiten bij hun belevingswereld. Als we vertrekken vanuit de onderzoekende houding van de kinderen, sluiten we vanzelf aan bij hun belevingswereld en worden kinderen sneller uitgedaagd om dingen te onderzoeken en te leren. Zo wekken gebeurtenissen vaak spontaan de belangstelling bij kinderen, ze willen erover praten, spelen en verder onderzoeken hoe iets in elkaar zit. Deze gebeurtenissen kunnen aangegrepen worden om kennis en vaardigheden verder te verbreden en te verdiepen. Kinderen zijn geboren ontdekkers: ze willen de wereld begrijpen. Ze stellen over alles om hen heen vragen, ontwikkelen hun eigen theorieën en geven de dingen een betekenis. 

Inspelen op het individuele kind

Onderzoekend en ontwerpend spel komt tegemoet aan de verschillen tussen kinderen en aan hun individuele interesses en mogelijkheden. Het is hierbij belangrijk om ruimte te geven aan de behoeften van het individuele kind waarbij het kind wordt gevolgd. 

Het activiteitenaanbod wordt zo afgestemd dat ieder kind zijn eigen weg kan kiezen, vanuit zijn eigen onderzoekende houding. Kinderen met verschillende talenten kunnen op verschillende manieren aan bod komen. Door open, uitdagende activiteiten aan te bieden en open vragen te stellen betrekken de pedagogische medewerkers alle kinderen bij de activiteiten.


Neem ook een kijkje bij de missie en visie pagina van Kinderopvang De Grabbelton om een goed beeld te krijgen hoe wij werken. 


Kinderopvang de Grabbelton

Enthousiast geworden over de Grabbelton? Kom gerust eens bij ons langs voor een rondleiding om de sfeer te proeven.

Rondleiding aanvragen