PEDAGOGISCHE VISIE

De Grabbelton biedt kinderen een veilige, uitdagende en inspirerende omgeving van waaruit kinderen hun talenten en mogelijkheden (leren) kennen en gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, voor de (leef)omgeving en zichzelf. De Grabbelton kenmerkt zich door een warme, betrokken en betrouwbare organisatie te zijn met een doordachte pedagogische aanpak. Want ouders willen dat hun kind alle liefde, zorg en aandacht krijgt en de kans krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Waar wij voor staan
De Grabbelton is een vooruitstrevende organisatie met een grote diversiteit in opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanuit een breed perspectief creëren we door middel van betrokkenheid en passie een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We streven continu naar een passende aansluiting op wensen en interesses van kinderen. Door ons brede aanbod van kinderopvang bieden wij elk kind optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot een passende aansluiting op de wensen van ouders en onze mogelijkheden.

Onze visie op het kind
Vanuit een veilige, uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving leren wij de kinderen hun talenten en mogelijkheden te gebruiken. Dit alles met respect voor anderen de (leef)omgeving en zichzelf. Bij de Grabbelton krijgen kinderen de vrijheid om op eigen initiatief te spelen, onderzoeken en te bewegen. Ieder kind moet daarbij zijn eigen interesses en behoeften kunnen volgen. Onze betrokken, bekwame en gemotiveerde pedagogisch medewerkers werken gedreven en liefdevol aan het stimuleren, observeren, volgen en motiveren van elk kind in een omgeving waar ieders wereld kan groeien. Op deze wijze geven wij vorm aan de ontdekkingsreis waar de Grabbelton graag deel van uitmaakt.

Kwaliteit
De Grabbelton onderscheidt zich door het bieden van een hoge kwaliteit met haar dienstverlening. Wij hebben een eigen kwaliteitssysteem, dat hoge eisen stelt aan alle aspecten van de organisatie: van veilige en uitdagende speelplaatsen tot een doordachte pedagogisch aanpak met goed gekwalificeerd personeel. Het maakt zichtbaar dat bij ons intern de zaken goed op orde zijn, dat ouders en kinderen bij ons centraal staan en dat we voortdurend en systematisch werken aan verbetering van ons aanbod. Het welbevinden van uw kind blijft hierin uitgangspunt.

We zijn lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang, houden ons aan de kwaliteitseisen zoals die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en de IKK (innovatie Kwaliteit Kinderopvang) . Uiteraard is onze organisatie geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Elke locatie heeft een eigen LRK-nummer. Deze nummers staan vermeld op de website. 

Pedagogiek
Ons pedagogisch beleid vertrekt vanuit de voorwaarden die gesteld zijn in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), waaronder ook de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven en het toetsingskader van de GGD vallen. Deze pedagogische doelen zijn leidend voor het pedagogisch handelen. Dit betekent dat het pedagogisch beleid en de pedagogische handelswijze binnen de organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De Grabbelton geeft kinderen de ruimte om in hun eigen tempo de wereld te ontdekken in een omgeving waar ze zelf initiatief kunnen nemen en zij de vaardigheden zoals samenwerking, communicatie, sociale en culturele vaardigheden, creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend denken en doorzettingsvermogen kunnen ontwikkelen. Het stimuleren en ontwikkelen van deze zogenaamde 21 eeuwse vaardigheden (zoals zelfregulering, creativiteit, samenwerken, communiceren, probleemoplossend werken, kritisch denken en digitale geletterdheid) herkenbaar binnen onze pedagogische aanpak en sluiten aan bij de maatschappij van de toekomst. De kinderopvang is bij uitstek een plek waar de ontwikkeling van deze vaardigheden uitgebreid aan bod komt.

Pedagogisch medewerkers luisteren actief naar wat kinderen zeggen. Dit is zichtbaar in het taalgebruik en de lichaamstaal van de pedagogisch medewerker. Een pedagogisch medewerker neemt de tijd voor een kind, zodat het voelt dat het belangrijk is en wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Bij het dagelijks handelen worden kinderen op positieve wijze benaderd. Pedagogisch medewerkers geven hierin het goede voorbeeld in hun gedrag en taal. Een positieve, vriendelijke en open uitstraling van de pedagogisch medewerker is van groot belang voor het welbevinden van het kind.

 Kinderen kunnen op de BSO zelf kiezen hoe ze invulling geven aan hun vrije tijd. Onze pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit tot leerzame en speelse activiteiten die goed zijn voor hun ontwikkeling en voldoende uitdaging geven. Dit doen we door een rijke en uitdagende speel-leeromgeving te creëren. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een speel- leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en prikkelend ingericht is en kinderen aanzet om hun talenten te ontwikkelen. Om een zo breed mogelijk scala aan activiteiten te organiseren maken we gebruik van een digitale activitheek en plannen we diverse workshops zodat elk ontwikkelingsgebied gestimuleerd kan worden. Enkele voorbeelden van onze thema’s zijn: Happy in mijn hangmat: een avontuurlijk programma in zomerse sferen waarbij we ‘cocktails’ shaken, gouden kokosnoten opsporen en  piraten avonturen beleven en van Ice Age naar IPhone waarbij we op zoek gaan naar fossielen, speuren naar dino sporen en  we per dag dichter naar de toekomst reizen. We ontdekken tijdens dit thema de middeleeuwen en belanden uiteindelijk in het tijdperk van de huidige en toekomstige technologie.  

lees meerLees meer

Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>