PRAKTISCHE INFORMATIE BUITENSCHOOLSE OPVANG

Een duidelijke dagindeling vindt De Grabbelton heel belangrijk. Daarom hanteren wij vaste haal- en brengtijden. 

VSO - brengentussen 7.30 en 8.00 uur
BSO - halentussen 17.00 en 18.30 uur
BSO vakantie - brengentussen 7.30 en 9.00 uur
BSO studiedagen - brengentussen 8.15 en 9.00 uur 

 Als je door omstandigheden een keer wilt afwijken van de vaste haal- en brengtijden, dan kun je dit vooraf overleggen met de pedagogisch medewerkers. 

Haal je kind op tijd op. Je kind zonder bericht te laat ophalen is zowel voor het kind als voor de pedagogisch medewerkers niet prettig. Kinderopvang de Grabbelton heeft een protocol opgesteld voor ouders die hun kind(eren) te laat ophalen. Heb je meerdere kinderen die op verschillende groepen en/of locaties zitten, dan dien je alle kinderen voor 18.30 uur opgehaald te hebben. Is het door overmacht echt niet mogelijk om op tijd te zijn, laat dit dan telefonisch weten. Wij blijven bij je kind.

Als je kind door een ander dan een van de ouders wordt opgehaald, moet dit vooraf aan de pedagogisch medewerker zijn medegedeeld.


Als je kind gebruik gaat maken van de BSO verzoeken wij om de ingangsdatum en de dagen van de opvang door te geven aan de basisschool. Met de scholen is afgesproken dat kinderen na school geen extra taken doen. Wij stellen het op prijs als je dit ook nog even met de leerkracht bespreekt. 
Tijdens het brengen en halen van de kinderen kun je informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Wil je even rustig met de hen of de locatiemanager praten, dan kun je daarvoor altijd een afspraak maken. 

Naast de dagelijkse contacten hebben we: 
 een intakegesprek (dat tijdens de wenochtend/-middag plaatsvindt) voor aanvang van de opvang;
 een jaarlijks oudergesprek op basis van observaties;

Informatieplicht 

De Grabbelton informeert de ouders jaarlijks over de inspecties van de GGD, de jaardoelen naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek en de risico- inventarisaties.

Klachtenprocedure

De Grabbelton heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. De regeling en werkwijze bij het behandelen en registeren van klachten van ouders vind je in het ouderportaal. 


Tijdens schoolgaande dagen wordt tussen 14.30 en 15.00 uur (tijdens het ophalen van de kinderen) maximaal een half uur afgeweken van de BKR.

Tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op deze dagen kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. De Grabbelton wijkt in de schoolvakanties en tijdens schoolvrije dagen anderhalf uur van de BKR af gedurende de pauzes. Deze pauzes zijn tussen 13.00-14.30u. Dit betekent dat er aan de randen van de dag (voor 9.00u en na 17.00 uur) nog maximaal anderhalf uur van de BKR mag worden afgeweken.

De Grabbelton ondervangt dit de BKR inzichtelijk te krijgen aan de randen van de dag. Uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat de BKR dagelijks van 8.10u tot 9.00u en van 17.00 tot 17.40 uur wordt overschreden. Deze tijden vallen binnen de gestelde regels omtrent afwijkende BKR.

De locatiemanagers kunnen in het planningsprogramma zien op welke tijdstippen er van de BKR wordt afgeweken. Per kwartaal wordt er per groep gekeken of het rooster nog voldoet aan de gestelde BKR-eis en of de werktijden moeten worden aangepast.
Ouders kunnen het personeelsrooster inzien via de ouderapp. Op deze manier worden ouders continue geïnformeerd op welke tijdstippen er wordt afgeweken van de BKR.

Een groep kinderen op de buitenschoolse opvang bestaat (voor kinderen van 4 tot 13 jaar) uit maximaal 22 kinderen. Op de oudste BSO groepen (voor kinderen van 7 tot 13 jaar) zijn maximaal 24 kinderen geplaatst. 

De Grabbelton heeft verschillende leeftijdsgroepen. Afhankelijk van het aantal geplaatste kinderen staan er op de groep minimaal 1 en maximaal 2 pedagogisch medewerkers eventueel aangevuld met een stagiaire of een volwassene. De Grabbelton heeft verschillende leeftijdsgroepen.
Elk kind heeft een eigen groep met dezelfde pedagogisch medewerkers, de zogenaamde basisgroep. Tijdens vakantieperiodes of in bepaalde situaties spelen kinderen weleens bij elkaar op de groep. Bij de doorstroom naar een volgende groep wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd, ontwikkeling en de vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen. Ouders worden bij de doorstroom naar een volgende groep tijdig geïnformeerd.

Elk kind heeft een mentor binnen de Grabbelton. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders en bij oudere kinderen ook voor het kind. De mentor is altijd direct betrokken bij de opvang van het kind om zo de ontwikkeling goed te kunnen volgen. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt aan de ouders, middels een formulier, doorgegeven wie de mentor zal worden. Dit wordt ook toegevoegd in het planningssysteem, zodat ouders te allen tijde kunnen inzien wie hun mentor is. Op de groep van de oudste kinderen (van 8 tot 13 jaar) hangt een lijstje met de mentorverdeling zodat dit ook inzichtelijk is voor de kinderen.

De mentor zal actief de ontwikkeling van het kind volgen, (ontwikkelings-)gesprekken met ouders voeren en, wanneer daar aanleiding voor is en er zorgen of vragen met betrekking tot het betreffende kind zijn, de zorgen binnen het zorgoverleg en met ouders bespreekbaar maken. Op deze manier signaleren we tijdig mogelijke (ontwikkelings-) achterstanden ,ontwikkelingsvoorsprongen en welke stappen hierin gezet moeten worden. De mentor is eveneens verantwoordelijk om de observatiegegevens en belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind binnen de doorstroom naar een nieuwe interne groep goed over te dragen.

De Grabbelton stelt zich terughoudend op in het gebruik van televisie en computer. De televisie zal voornamelijk worden gebruikt voor educatieve programma’s. In geen enkel geval vormt de televisie of computer een structureel onderdeel van het dagprogramma. Bij de oudste groepen van de buitenschoolse opvang is een (spel-)computer aanwezig. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van pedagogisch verantwoorde spellen zowel gericht op vermaak en ontspanning als op de ontwikkeling van het kind. De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de kinderen beperkt gebruik maken van spelcomputers.

De Grabbelton heeft voor de BSO de volgende samenwerkingsverbanden:

Basisscholen 

Alleen bij samenwerkende basisscholen halen en brengen wij de kinderen voor de voorschoolse- en buitenschoolse opvang. De basisscholen waarmee wij samenwerken zijn 't Klokhuis, St. Jozef, Dommeldal, Beneden Beekloop en Van der Puttschool. Met de St. Jozef en 't Klokhuis heeft de Grabbelton een intensievere samenwerking omdat er bij de St. Jozef peuteropvang en buitenschoolse opvang wordt aangeboden en bij 't Klokhuis dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

Als ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven, worden de ontwikkelingsgegevens vanuit de observatiemethode Kijk!  samen met het uniforme overdrachtsformulier overgedragen aan de toekomstige basisschool van het kind.

Plaatsing

Kinderen worden geplaatst op volgorde van de wachtlijst, waarbij de inschrijfdatum het belangrijkste criterium is. Voor de BSO geldt dat kinderen die al gebruikmaken van de dagopvang/peuteropvang bij de Grabbelton en/of naar een van de samenwerkende basisscholen gaan, voorrang krijgen bij de plaatsing op de BSO.

Bibliotheek Dommeldal

Bibliotheek Dommeldal en kinderopvang de Grabbelton hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsovereenkomst markeert de samenwerking, met het accent op leesbevordering en plezier met lezen. Samen organiseren de Grabbelton en de bibliotheek naast leescampagnes en voorleesactiviteiten ook workshops, presentaties, ontbijtjes, bibliotheekbezoeken en andere activiteiten. De Grabbelton geeft hiermee vervolg aan de thema's uit het VVE programma. En, als partner van het leesbevorderingsnetwerk in de regio, biedt de bibliotheek graag ondersteuning, met expertise, in het aanbod van materialen en het aandragen van ideeën.

Fysiotherapie Zesgehuchten

Fysiotherapie Zesgehuchten is gevestigd aan Oosteinde. Kinderen die fysiotherapie nodig hebben kunnen tijdens de opvangtijd gebruikmaken van de diensten van deze praktijk. Meer informatie vindt u op http://fysiotherapiezesgehuchten.nl/

IVN

De Grabbelton onderhoudt samen met de kinderen van de BSO en in samenwerking met IVN een kruidentuin. Deze kruidentuin is een onderdeel van de zintuigentuin en ligt in het kasteelpark in Geldrop. 


De Grabbelton heeft de volgende vervoersservices:

Regulier vervoer van en naar scholen

Alle kinderen worden door onze medewerkers van de verschillende scholen in Geldrop opgehaald met de auto, bus, fiets of lopend. Het voordeel is dat de Grabbelton beschikt over eigen busjes en de medewerkers bekend zijn met de kinderen. In alle bussen en auto's zijn veiligheidsgordels en kinderzitjes aanwezig. 
Bij iedere school is een 'verzamelplaats' afgesproken, zodat er toezicht kan zijn op uw
kind(eren).
Alle medewerkers dragen kleding met het logo van de Grabbelton. Hierdoor zijn onze medewerkers voor kinderen en leerkrachten goed herkenbaar.


Feestdagen 

Met Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen worden er vaak activiteiten georganiseerd. Ook eten we die dagen met alle groepen iets speciaals. Tijdens deze vieringen worden foto’s gemaakt die op de website worden geplaatst. 

Verjaardagen 

Wanneer uw kind jarig is, kan dit op De Grabbelton gevierd worden. Omdat BSO kinderen al op school trakteren en omdat het buiten de normale maaltijden niet wenselijk is dat kinderen teveel tussendoortjes krijgen, wordt er door de BSO kinderen niet meer getrakteerd.

De Grabbelton is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede opvang van kinderen. Daarbij hoort ook een gezonde voeding. Wij hebben een voedingsbeleid opgesteld dat terug te vinden is op het ouderportaal. 

Structureel

Als u structureel op andere dagdelen opvang nodig heeft, dan kunt u dit bij onze planningsmedewerkers aanvragen via: planning@degrabbelton.nl Als u een aantal dagen of dagdelen kinderopvang wilt verminderen, geldt daarvoor een opzegtermijn van één maand, ingaande op elke gewenste dag van de maand. De opzegtermijn van één maand geldt voor alle vormen van opvang.We vinden het belangrijk dat de kinderen op een leerzame en speelse manier voldoende uitdaging aangeboden krijgen op verschillende vlakken  zoals creatieve activiteiten, drama, muziek, sport, spel, proefjes en de natuur.  Daarom bieden we op deze gebieden activiteiten aan die het enthousiasme en de motivatie van het kind prikkelen. 

Actieve vakanties 

Vakanties zijn leuk voor kinderen. Ze zijn dan vaak langer samen en hebben op deze dagen meestal geen andere verplichtingen, zoals sporten. Dit betekent dat er meer tijd is voor uitstapjes en grotere activiteiten. Zo hebben we tijdens elke schoolvakantie een gezamenlijke BSO-dag, waarbij er voor de kinderen van alle BSO-groepen een activiteit wordt georganiseerd. We kunnen ook samen naar een speeltuin, dierentuin, museum, bos of de bowlingbaan gaan.

Feestdagen en seizoenen

Bij de Grabbelton vieren we elk jaar enkele terugkerende feesten. In een warme en gezellige sfeer maken de kinderen en het team plezier door samen het feest voor te bereiden en te beleven met gerichte activiteiten. We kleden bijvoorbeeld met Kerstmis en Pasen de groepen aan in de stijl van die feestdagen.
Van de groei en bloei tot vallende bladeren, elk seizoen heeft zijn eigen kenmerken. Bij de Grabbelton worden deze jaargetijden zichtbaar door de aankleding van de groepen en door gerichte activiteiten. We maken met de kinderen bijvoorbeeld een herfsttafel, zaadballetjes voor de vogels, raamschilderingen of knutselwerkjes. Of we passen de verpakkingen in het winkeltje aan. Leuk en leerzaam halen we zo de buitenomgeving naar binnen.

Natuurbeleving

Uit onderzoek blijkt dat spelen in de natuur niet alleen leuk is voor de kinderen, maar dat het ook een positieve invloed heeft op het gedrag. Met activiteiten rond natuurbeleving brengt de Grabbelton kinderen dichterbij de natuur en halen we de natuur verder in huis. 
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar hebben we een natuurkist van Stichting Veldwerk Nederland. Hierin zitten opdrachten en materialen uit, of gelinkt aan, de natuur. De kist brengt kinderen tot spelen en samenwerken en stimuleert ze om naar buiten te gaan. Ze maken zo op speelse wijze kennis met hun groene omgeving.
Op de locatie Heilige Geeststraat staat voor kinderen van 8 tot 12 jaar een boomkast met veel uitdagingen. Deze is samen met Natuurmonumenten ontwikkeld. De kinderen gaan binnen of buiten aan de slag met veelal natuurlijke materialen. De activiteiten hebben vaak een link met techniek. naast uitdagende opdrachten, bevat de kast ook ontdekdozen zoals een ontdekdoos chemie. Hiermee voeren de kinderen met ongevaarlijke middelen spannende proefjes uit.

Een kind dat zich niet goed voelt heeft extra zorg en aandacht nodig. De pedagogisch medewerkers kunnen een ziek kind echter niet de aandacht geven die het verdient. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. Indien uw kind ziek is en de buitenschoolse opvang niet komt bezoeken vragen wij u de aard van de ziekte en de afwezigheid van uw kind vóór 14.00 uur (op schoolgaande dagen) of vóór 09.00 uur (tijdens de schoolvakanties) door te geven via het ouderportaal. Andere ouders zullen geïnformeerd worden bij eventueel besmettingsgevaar. Als het kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Is een kind niet afgemeld en ook niet aanwezig op de buitenschoolse opvang dan informeren wij eerst bij de leerkracht van uw kind. Is de leerkracht niet op de hoogte van de afwezigheid van uw kind(eren) dan brengen wij u hiervan op de hoogte. Overigens worden de dagdelen zoals contractueel overeengekomen in rekening gebracht. 

Handelswijze bij zieke kinderen:

 • De pedagogisch medewerker noteert de symptomen, de temperatuur, datum en tijdstip in het overdracht schrift.
 • Wanneer een kind zich niet goed voelt, overlegt de pedagogisch medewerker met de ouders over het verdere handelen. Ouders worden verzocht het kind op te komen halen. Ouders dienen ervoor te zorgen dat de gegevens van hun kind(eren) volledig zijn ingevuld zodat men weet waar je ouders/verzorgers kunt bereiken of, indien zij niet bereikbaar zijn, een noodnummer kan bellen. Ouders kunnen de gegevens zelf aanpassen via het ouderportaal
 • De locatiemanager meldt ernstige infectieziekten (b.v. hersenvliesontsteking) altijd bij de GGD.
 • Als er binnen de Grabbelton sprake is van een infectieziekte, zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat ouders/verzorgers daarvan op de hoogte zijn (bijvoorbeeld door de informatie op daarvoor bestemde vaste plaatsen te hangen) eventueel met de informatie die de GGD heeft over de betreffende ziekte. Wij raadplegen hiervoor de informatiemap van de GGD: infectieziekten en hygiëne in kindcentra.
 • De pedagogisch medewerker doet, zodra er signalen zijn dat een kind ziek is of zich ziek voelt, feitelijke constateringen op grond van: gedrag, lichamelijke kenmerken, andere signalen.
 • Bij twijfel over het ziektebeeld/symptomen raadpleegt de pedagogisch medewerker de ouders. Mochten er dan nog steeds twijfels bestaan, dan wordt, in overleg met de ouders en/of coördinator, de GGD of de huisarts van het kind ingeschakeld.
 • Bij ernstige ziekte of calamiteit belt de pedagogisch medewerker het algemene alarmnummer (0)112/ of wordt het kind door twee medewerkers naar de SEH gebracht. De coördinator en de directie worden hierover ingelicht.
 • Richtlijnen om om ouders/verzorgers te bellen zijn:
  • Gedrag;
  • Lichamelijke kenmerken;
  • lichaamstemperatuur

Als uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen in moet nemen, wordt er door de pedagogisch medewerker nagegaan of dit past binnen het protocol ‘ziekte en ongevallen’. In geval van toediening dient er een geneesmiddelenformulier ingevuld te worden. U kunt deze vinden op het ouderportaal.  Zorg er hierbij voor dat u er een nauwkeurige omschrijving van de toediening en eventuele bijwerkingen bij vermeld. 

Handelswijze bij ongevallen

Als een kind tijdens de opvang betrokken raakt bij een ongeval, wordt het kind in eerste instantie getroost en wordt de ernst van het letsel ingeschat. Bij twijfel over de ernst van het letsel wordt er altijd advies gevraagd aan een collega met BHV. Bij ernstige symptomen zoals bijvoorbeeld bewusteloosheid en (vermoedens van) botbreuken, wordt het kind direct door minimaal één medewerker (dit is afhankelijk van de ernst van het letsel) van De Grabbelton begeleid naar de SEH. In dit soort noodsituaties wordt een goede BKR nagestreefd door de inzet van één van de staffuncties. Vervolgens worden de ouders zo snel mogelijk ingelicht.

Bij ongevallen waarbij (mogelijk) letsel is ontstaan, maar waar geen dringende medische zorg vereist is, wordt er contact met ouders opgenomen en overlegd of een consult bij een externe hulpverlener (bijv. huisarts of tandarts) gewenst is. 
De medewerkers maken zelf een inschatting of de SEH of huisarts wordt bezocht of 112 wordt gebeld. Achteraf wordt er door de betrokken pedagogisch medewerker(s) een ongevallenregistratieformulier ingevuld en deze wordt ingeleverd bij de locatiemanager. Naar aanleiding van de ingevulde ongevallenregistratieformulieren wordt er actie ondernomen. Punten die herhaaldelijk (meer dan 2 keer per jaar) voorkomen, worden opgenomen in het jaarverslag.

Toediening paracetamol

Wanneer ouders hun zieke kind willen brengen en het kind thuis een paracetamol heeft gekregen, zijn ouders verplicht dit door te geven aan de pedagogisch medewerkers van het desbetreffende kind zodat zij de temperatuur van het kind nauwlettender kunnen monitoren. De temperatuur van deze kinderen kan, wanneer de paracetamol uitgewerkt raakt, opeens snel stijgen. Kinderen die hier gevoelig voor zijn, kunnen hierdoor in een koortsstuip raken. Wanneer de temperatuur van het kind (na uitwerking van de paracetamol) 39,5 graden of hoger is of het kind kan niet mee met het dagritme, worden ouders alsnog gevraagd om hun kind te komen ophalen. Het is dan niet toegestaan dat ouders op de groep alsnog hun kind een paracetamol toedienen.
Medewerkers van De Grabbelton geven uitsluitend paracetamol aan kinderen bij koortsstuipen of wanneer dit op voorschrift van een arts is. 

Allergische reactie

Een kind kan tijdens de opvang een allergische reactie krijgen op bijvoorbeeld een insektensteek, medicatie of van etenswaren. Bij een milde allergische reactie worden de ouders ingelicht en worden eventueel te nemen vervolgstappen besproken. Bij een heftige allergische reactie wordt er direct actie ondernomen.
Wanneer het kind bekend is met een heftige allergie en hij/zij een epi-pen heeft, wordt deze, uitsluitend door een hiertoe bevoegde medewerker, direct volgens de gegeven instructies gezet. Als er een heftige allergische reactie optreedt bij een kind die daarvoor geen bijbehorende medicatie heeft, wordt door de pedagogisch medewerker 112 gebeld.

Wanneer mogen kinderen in ieder geval niet komen?

 • Bof
 • Ernstige diarree
 • Geelzucht
 • Zeer hoge koorts (> 39,5 graden Celsius)
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Veelvuldig braken
 • Rode hond