PEDAGOGISCHE VISIE

Ons pedagogisch beleid vertrekt vanuit de voorwaarden die gesteld zijn in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), waaronder ook de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven en het toetsingskader van de GGD vallen. Deze pedagogische doelen zijn leidend voor het pedagogisch handelen. Dit betekent dat het pedagogisch beleid en de pedagogische handelswijze binnen de organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Pedagogische aanpak

Binnen onze pedagogische aanpak staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal. Een kind dat zich goed voelt zit vaak lekker in zijn vel. Hierdoor raakt het kind betrokken en gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen. Kinderen voelen zich hierdoor veilig en vertrouwd omdat zij zichzelf mogen zijn en in eigen tempo mogen ontdekken. 

Spel & activiteit 

Onze pedagogisch medewerkers onderzoeken bij welke activiteiten de betrokkenheid van kinderen groot is en passen daar het materiaal en de activiteiten op aan. Om kinderen betrokken te laten raken bij spellen en activiteiten speelt ook de inrichting van de ruimte een belangrijke rol. Het is belangrijk dat de ruimte een rijkdom aan mogelijkheden biedt zodat kinderen geïnspireerd raken, contact maken en kennis opbouwen. 

Speelruimtes van de dagopvang

De ruimtes zijn dan ook ingericht met materiaal van Emmi Pikler en Montessori dat de kinderen uitdaagt. De materialen dragen uiteindelijk bij aan de ontwikkeling, zelfstandigheid en educatie van de kinderen. Op alle groepen wordt gebruik gemaakt van laag meubilair zodat het kind zelfstandig aan tafel kan gaan zitten en andere kinderen gemakkelijk aan kunnen sluiten.

‘Betrokkenheid observeren is niet kijken of het kind werkt tijdens mijn aanbod, maar wel of het aanbod werkt voor het kind’ (Ferre Laevens)

Ontwikkeling van het kind

De Grabbelton geeft kinderen de ruimte om in hun eigen tempo de wereld te ontdekken in een omgeving waar ze zelf initiatief kunnen nemen en zij de vaardigheden zoals samenwerking, communicatie, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend denken en handelen (de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden) kunnen ontwikkelen. 

Pedagogische betrokkenheid

De Grabbelton gaat uit van een positieve opvoeding en benadering van kinderen. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd voor het kind en luisteren actief naar het kind en nemen een positieve, vriendelijke en open houding aan zodat kinderen zelfvertrouwen krijgen. Omdat ieder kind zijn eigen specifieke behoefte heeft, hebben onze pedagogisch medewerkers oog en oor voor de betrokkenheid en het welbevinden van een kind en kijken zij met een open blik en vol vertrouwen en geduld naar het kind. Hierdoor kennen zij de kinderen en weten ze waar hun interesses en motivatie liggen en wat er voor nodig is om hen uit te dagen en te prikkelen.

Een goed pedagogisch klimaat: 4 basisdoelen

Een goed pedagogisch klimaat zorgt voor een optimale ontwikkeling voor ieder kind. Deze ontwikkeling van het kind verloopt gunstiger wanneer gewerkt wordt met de vier pedagogische basisdoelen die tevens in de wet vermeld staan. De vier basisdoelen zijn beschreven door Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. De 4 pedagogische basisdoelen:

- het bieden van emotionele veiligheid;

- gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;

- gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties;

- het bieden van de gelegenheid om zich de waarden, normen en de cultuur van de samenleving eigen te maken.

1. Het bieden van emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid betekent dat een kind zich emotioneel veilig voelt bij ons. Het kind voelt zich thuis, vertrouwd en veilig bij De Grabbelton. Het gevoel van veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor het kind om plezier te kunnen beleven, te ontdekken en zelfstandig te spelen. Een vertrouwde relatie ontstaat door een herhaald positief contact tussen kind en pedagogisch medewerker en tussen de kinderen onderling. Doordat de pedagogisch medewerkers veel tijd besteden aan een respectvolle en zorgvuldige fysieke verzorging van het jonge kind ontstaat er een emotionele band en geeft dit het kind een gevoel van geborgenheid.

Persoonlijke aandacht

In de één op één momenten bereiden de pedagogisch medewerkers de kinderen voor en verwoorden ze de handelingen van zichzelf en van het kind. Onze pedagogisch medewerkers noemen hierbij het kind bij de naam en gaan het gesprek met het kind vóór elke handeling aan. De pedagogisch medewerkers passen hierbij het spreektempo aan op dat van het kind.

Verzorgingsmomenten kind

De verzorgingsmomenten met het kind zoals: eten, verschonen, naar bed gaan en aan- en uitkleden, bieden de mogelijkheid om regelmatig plezierig samen te zijn met het kind. Daarnaast zorgt het ervoor dat de pedagogisch medewerker en het kind een hechte band opbouwen met elkaar. Het is het moment om werkelijk samen te zijn en elkaar te leren kennen. Het draagt tevens bij aan de uitbreiding van de woordenschat en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Zo kan een baby al helpen om zijn sok uit te trekken en een peuter krijgt de ruimte om bijvoorbeeld zelf zijn jas aan te doen of zichzelf uit te kleden. Hierdoor krijgen kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen wat weer een aanzet is om zich verder te ontwikkelen.

Groepsindeling kinderen

We werken met vaste pedagogisch medewerkers waarbij ieder kind behoort tot een vaste stamgroep en het kind erop kan rekenen dat er meestal minimaal één vaste pedagogisch medewerker aanwezig is.
Omdat kinderen in een vaste groep worden geplaatst, ontstaan er vertrouwde relaties tussen de kinderen waardoor het gemakkelijker wordt om samen te spelen.

Een veilig pedagogisch klimaat stelt ook eisen aan de materiële omgeving waarbij hygiëne en het vrij kunnen bewegen een belangrijke voorwaarde zijn. Hoe De Grabbelton dit waarborgt, staat beschreven in het beleid Veiligheid en Gezondheid.

2. Ontwikkeling persoonlijke competenties 

Een kind ontwikkelt zich voornamelijk door eigen spel en bewegen. In het spel en bewegen maakt het kind zijn eigen keuzes waarbij het een eigen voorkeur heeft. Bij Kinderopvang De Grabbelton worden er materialen aangeboden die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van het kind waarbij de pedagogisch medewerkers de kinderen uitdagen om hun capaciteiten te gebruiken.

Zintuigelijke en motorische ontwikkeling

Kinderen krijgen bij Kinderopvang De Grabbelton de ruimte om hun omgeving te ontdekken. De ruimtes zijn uitnodigend ingericht waarbij veiligheid, uitdaging en de aansluiting op de ontwikkeling en de interesses van het kind de voornaamste criteria zijn. Het aanbod bestaat uit ruimte voor vrij spel, gerichte activiteiten en bewegen met een kindvolgende rol voor de pedagogisch medewerker.

Beweegactiviteiten voor het kind

Gedurende de dag worden zoveel mogelijk beweegactiviteiten geïntegreerd in het dagelijkse handelen bijvoorbeeld tijdens het aan- en uitkleden, tafeldekken en afruimen, kennismaken met allerlei materialen, bouwen, knippen, plakken en verven. Daarnaast is er op de groepen klim- en klautermateriaal aanwezig dat is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De pedagogisch medewerkers gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten waar kinderen kunnen rennen, fietsen, ontdekken en ervaren.

Bewegingsruimte van het kind

Baby’s worden voorzien van een bewegingsruimte die altijd iets groter is dan wat hij nodig heeft en van speelgoed dat inspeelt op zijn behoefte om te ontdekken. Daarom worden bij De Grabbelton alleen de allerjongsten in de box gelegd tijdens momenten waarop ze zelf kunnen spelen. De meeste baby’s liggen op de grote speelmat in een grondbox waar ze alle ruimte hebben om te rollen, te kruipen en te bewegen. Doordat de grondbox open spijlen heeft, houden de pedagogisch medewerkers en de baby altijd zicht op elkaar. De baby wordt niet in posities gebracht waar hij zelf (nog) niet in of uit kan komen. Een kind dat bijvoorbeeld nog niet kan zitten, wordt door ons niet in een zittende positie gebracht of in een kinderstoel gezet.

Taalontwikkeling

Om de taalontwikkeling te stimuleren bieden wij kinderen veel, rijk en kwalitatief goede taal aan. Dit doen we onder andere door de één op één dialoog met baby’s, dreumesen en peuters aan te gaan, actief te luisteren naar het kind en alles te verwoorden wat een kind doet of waar het bij betrokken raakt. 

Het taalaanbod is altijd afgestemd op het niveau van het kind. 

Spelontwikkeling

Wij gaan er bij Kinderopvang De Grabbelton vanuit dat ieder kind competent is. Ieder kind is voor ons uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt.

Een goed evenwicht in reële verwachtingen en het bieden van hulp en ondersteuning zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen, zélf kunnen beslissen en zelf keuzes maken, waardoor de autonomie volledig bij het kind ligt.

Kinderen kunnen en mogen vaak kiezen met wat ze spelen, met wie ze spelen, waar in de ruimte ze willen spelen, wanneer ze met iets spelen en hoe lang ze met iets spelen. Activiteiten worden zowel individueel, in kleine groepjes als aan de hele groep aangeboden.

Spel- en leerontwikkeling van het kind

De materialen die wij bij kinderen aanbieden, helpen het kind bij zijn (spel- en leer)ontwikkeling. De pedagogisch medewerker weet wanneer het kind toe is aan een bepaald materiaal en legt dit vervolgens uit aan het kind. Het kind neemt de voorgedane handelingen over en komt door zelfstandig werken tot onderscheiden, vergelijken en combineren. Het kind gaat scherper waarnemen, het leert verschillen en overeenkomsten opmerken en kan hierdoor zijn indrukken ordenen en begrippen vormen waardoor het gestructureerd denken wordt ontwikkeld. 

Het materiaal dat wij bij De Grabbelton hebben, bevordert meerdere ontwikkelingsgebieden: de zintuiglijke ontwikkeling (zien, horen, voelen, ruiken, proeven), de cognitieve ontwikkeling (o.a. begripsvorming, bijv. groot-klein) en de motorische ontwikkeling (o.a. oog-hand-coördinatie) en nodigt uit tot herhaling.

Ontwikkelingslijn van het kind

Er wordt door een pedagogisch medewerker niet onnodig ingegrepen in het spel of de activiteit van een kind en het kind wordt niet onnodig geholpen, gestimuleerd of gestoord. De pedagogisch medewerker is in de buurt en beperkt zich tijdens het spel zoveel mogelijk tot oogcontact of bevestigende woorden.

Er wordt gestreefd naar een doorlopende ontwikkelingslijn met thuis, het basisonderwijs en met de buitenschoolse opvang (BSO). Met toestemming van de ouders wordt bij de overgang van het kind naar de basisschool de kennis over de ontwikkeling van het kind overgedragen aan de school.

Muziek, dans en creativiteit

Bij Kinderopvang De Grabbelton worden er activiteiten aangeboden op het gebied van dans, muziek en creativiteit waarbij altijd het proces en het plezier belangrijker zijn dan het (eind)product. Dit betekent dat een kind moet kunnen experimenteren. Het moet allerlei materialen kunnen uitproberen. Het kind moet ervaren dat materialen verschillend aanvoelen en dat materiaal voor verschillende dingen gebruikt kan worden. Het kind leert ruiken, voelen en eventueel proeven.

Zingen bij de dagopvang

Binnen Kinderopvang De Grabbelton wordt op vaste momenten (bijvoorbeeld voor het eten of drinken en bij het opruimen) en tijdens spontane, incidentele momenten gezongen. Zingen vergroot de fantasie en creativiteit en stimuleert de taalontwikkeling van het kind. Kinderen leren nieuwe woordjes, ze horen hoe zinnen zijn opgebouwd en door de rijm wordt een tekst voorspelbaar en kunnen ze zelf invulling geven aan een tekst. De kinderliedjes die wij gebruiken, hebben wij opgenomen in een liedjesboek aan Kinderopvang De Grabbelton dat ouders tijdens de intake ontvangen. 

Door het gebruik van muziek die kinderen aanspreekt, dagen wij de kinderen ook uit om te dansen en te improviseren. Zo leren ze de mogelijkheden van hun lichaam kennen en toepassen. 

3. Sociale ontwikkeling: bieden van sociale competenties

Als vanzelfsprekend worden kinderen in de dagopvang in een sociale omgeving geplaatst waarbij er verschillen zijn tussen de kinderen in leeftijd, individuele kenmerken, geslacht, vaardigheden, behoeften, ervaringen en gedragingen. Omdat al deze individuele kinderen proberen hun eigen behoeften, wensen en belangen te realiseren, leidt dit tot onderlinge afstemming: emoties, vriendschappen van wisselende duur, ruzies, samenspelen en alleen spelen. Dit is een dynamisch proces waarbij onze pedagogisch medewerkers af en toe sturen of tussenbeide komen.

De pedagogisch medewerkers leveren een bijdrage aan de sociale ontwikkeling van kinderen door te observeren en zo nodig de sociale interacties bij te sturen en door zelf het goede, gewenste gedrag te geven.

4. Het eigen maken van waarden, normen en cultuur 

Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun eigenwaarde en een positief zelfbeeld zodat het kind de wereld durft te ontdekken en vertrouwen heeft in zijn eigen mogelijkheden. Een pedagogisch medewerker sluit zoveel mogelijk aan bij het kind door het kind te volgen, in te spelen op de behoeften van het kind en bevestiging te geven op de initiatieven van het kind. Een kind zal zich dan ‘gehoord’ en ‘gezien’ voelen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. 

Pedagogische medewerkers geven het kind het gevoel dat hij onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt. Hierbij is het van belang dat het kind begrijpt en/of voelt dat bepaald ongewenst gedrag wordt 'afgekeurd' om het gedrag en niet om de persoon zelf. Actief luisteren en een respectvolle communicatie vormen de basis voor onze pedagogische medewerkers. Wat zegt het kind werkelijk en wat wil het kind duidelijk maken?

Neem ook een kijkje bij onze missie en visie pagina om een goed beeld te krijgen van Kinderopvang De Grabbelton.

Kinderopvang de Grabbelton

Enthousiast geworden over de Grabbelton? Kom gerust eens bij ons langs voor een rondleiding om de sfeer te proeven.

Rondleiding aanvragen