PEDAGOGISCHE VISIE

Ieder kind is uniek en moet zich maximaal kunnen ontplooien. In de ogen van De Grabbelton moeten kinderen vooral kind kunnen zijn. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid moet volop de ruimte krijgen. Kinderen zijn niet alleen kwetsbaar en afhankelijk, maar vooral ook krachtig en intelligent. Ze moeten daarom de vrijheid krijgen om op eigen initiatief te spelen, te onderzoeken en te bewegen. Pedagogisch medewerkers hebben vooral een ondersteunende en stimulerende rol waarbij het kind met respect wordt behandeld.

Stimulerende omgeving
Als we kinderen willen stimuleren om zelf op ontdekkingsreis te gaan, moeten we de omgeving hierop inrichten. De Grabbelton heeft in iedere ruimte diverse ontdekhoeken en er zijn verschillende, inspirerende materialen aanwezig waarmee kinderen hun ideeën en interesses tot uitdrukking kunnen laten komen. De methode Piramide die wij hanteren bij ons voor- en vroegschools educatietraject (VVE) sluit hier ook uitstekend op aan.

De Grabbelton sluit zich aan bij de vier competenties van prof. dr. Marianne Riksen-Walraven die de volgende vier pedagogische basisdoelen in de opvoeding van kinderen onderscheidt:

Lichamelijke en emotionele veiligheid
Een veilige basis, een 'thuis' waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

De gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
Brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit stellen kinderen in staat om allerlei problemen adequaat aan te pakken. Ook stellen deze persoonskenmerken het kind in staat om zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

De gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competenties
Sociale kennis en vaardigheden waardoor kinderen zich in de ander kunnen verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en ze sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen.

Waarden en normen, 'cultuur'
Het eigen maken van waarden en normen, de cultuur' van de samenleving waarvan kinderen deel uitmaken.Lees meer

Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>