PRAKTISCHE INFORMATIE DAGOPOVANG 

De Grabbelton stimuleert graag de ontwikkeling van jonge kinderen op een speelse en doordachte manier. Het themagericht werken is hiervoor een uitstekend instrument. De Grabbelton werkt daarom op alle groepen dagopvang met thema's aan de hand van de methode Piramide. We doen dit volgens de methode 'Piramide' Dit is een VVE (voor- en vroegschoolse educatie)  programma. Piramide maakt gebruik van leuke en leerzame thema's gericht op de totale ontwikkeling, van taalontwikkeling tot cognitieve, sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

De methode 'Piramide' ontwikkeld door CITO, biedt kinderen in een veilige omgeving grip op de wereld en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Binnen de dagopvang staan er meerdere VVE-thema's centraal. We stimuleren kinderen steeds om daaraan deel te nemen, maar een kind beslist zelf of het ook daadwerkelijk deelneemt. Dit vinden we belangrijk want hierdoor ervaren ze de thema-activiteiten als een spel en niet als schools.

Aansluiten bij de belevingswereld

Elk thema duurt één maand en bestaat uit de stappen oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Welke stappen er worden doorlopen, hangt af van de leeftijd van de kinderen.

Het uiteindelijke doel is om, rond de thema's, activiteiten te plannen die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Te denken valt daarbij onder meer aan taal, ruimtelijke ordening, motoriek en zelfredzaamheid.

Elke groep kiest zelf welke activiteiten ze bij het thema opnemen. Een activiteit kan binnen de Grabbelton plaatsvinden (bijvoorbeeld een spel- of knutselactiviteit) maar groepen maken ook uitstapjes (met de trein, naar de brandweer, naar de kinderboerderij of de speeltuin). Daarnaast zijn er workshops gekoppeld aan de thema's, Denk hierbij aan een kookworkshop bij het thema 'eten en drinken' of een schilderijworkshop bij het thema 'kunst'.

Onze medewerkers en themagericht werken

De pedagogisch medewerkers van de dagopvang zijn geschoold in VVE. Ze hebben hierdoor inzicht verworven op het gebied van taal-. cognitieve, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
De medewerkers zijn zo nog beter in staat om in te spelen op de totale ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen. Dit geeft de Grabbelton meer verdieping in de voor- en vroegschoolse educatie. Zo kunnen thema's nog doelmatiger, met een vooraf bedacht proces en met veel enthousiasme, op een professionele wijze worden aangeboden. Daardoor worden kinderen optimaal gestimuleerd in hun ontwikkeling.


In de dagopvang kunt u uw kind onderbrengen in een babygroep van 0 tot 2 jaar (maximaal 12 kinderen), een peutergroep van 2 tot 4 jaar (maximaal 16 kinderen) of een verticale groep van 0 tot 4 jaar (maximaal 15 kinderen).

Op elke groep staan maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers, eventueel aangevuld met een stagiaire. Elk kind heeft een eigen groep met dezelfde pedagogisch medewerkers, de zogenaamde stamgroep. Tijdens vakantieperiodes of in bepaalde situaties spelen kinderen wel eens bij elkaar op de groep. U wordt hier altijd vooraf over geïnformeerd.

Tijdens het brengen en halen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Wilt u even rustig met hen of de coördinator praten, dan kunt u daarvoor altijd een afspraak maken.

De Grabbelton heeft een ouderapp en een ouderportaal. Hierop kunnen foto's worden geplaatst en is voor ouders inzichtelijk hoe de dag van hun kind(eren) is verlopen. Daarnaast kunnen ouders via de ouderapp hun kind(eren) afmelden en ruilingen aanvragen.
Op het moment dat uw kind naar een volgende groep gaat, vindt er een overgangsgesprek plaats met een pedagogische medewerker van de huidige groep en een pedagogische medewerker van de nieuwe groep.

Naast de dagelijkse contacten hebben wij:

 • een intakegesprek (dat plaatsvindt tijdens de wenochtend/-middag) voor aanvang van de opvang;
 • een jaarlijks oudergesprek op basis van observaties.

Informatieplicht

De Grabbelton informeert de ouders jaarlijks over de inspecties van de GGD en de jaardoelen naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek en de risico- inventarisaties.
De inspectierapporten van de Grabbelton en andere kinderopvangorganisaties vindt u op deze website en de website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klachtenprocedure

De Grabbelton heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. De regeling en werkwijze bij het behandelen en registeren van klachten van ouders vindt u in het klachtenreglement dat op het ouderportaal staat. 

De pedagogisch medewerkers beginnen ‘s morgens om 7.30 uur en hun werkdag eindigt om 18.30 uur. Ze zijn ruim voor openingstijd aanwezig om voorbereidend werk te doen. Het is dan niet mogelijk uw kind alvast te brengen tenzij u gebruik maakt van de verlengde opvang (vanaf 7.00 uur). Wij vragen u de werktijden van de medewerkers te respecteren. 

Een duidelijke dagindeling vindt De Grabbelton voor de kinderen heel belangrijk. Daarom hanteren wij de volgende, vaste breng- en ophaaltijden: 

• Kinderen kunnen ’s-morgens gebracht worden tussen 07.30 en 09.00 uur.
• Tussen 17.00 en 18.30 uur worden de kinderen weer opgehaald.

Als u door omstandigheden een keer wilt afwijken van de vaste breng- en ophaaltijden, dan kunt u dit vooraf overleggen met de pedagogisch medewerkers. De Grabbelton verzoekt u vriendelijk uw kind op tijd op te halen. Uw kind zonder bericht te laat ophalen is zowel voor het kind als voor de pedagogisch medewerkers niet prettig.
Kinderopvang de Grabbelton heeft een protocol opgesteld voor ouders die hun kind(eren) te laat ophalen. U bent te laat met het ophalen wanneer u na 18.30 uur uw kind(eren) komt halen. Heeft u meerdere kinderen die op verschillende groepen en/of locaties zitten, dan dient u alle kinderen voor 18.30 uur opgehaald te hebben.  

De Grabbelton heeft voor de dagopvang de volgende samenwerkingsverbanden:

Bibliotheek Dommeldal

Bibliotheek Dommeldal en kinderopvang de Grabbelton hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsovereenkomst markeert de samenwerking, met het accent op leesbevordering en plezier met lezen. Samen organiseren de Grabbelton en de bibliotheek naast leescampagnes en voorleesactiviteiten ook workshops, presentaties, ontbijtjes, bibliotheekbezoeken en andere activiteiten. De Grabbelton geeft hiermee vervolg aan de thema's uit het VVE programma. En, als partner van het leesbevorderingsnetwerk in de regio, biedt de bibliotheek graag ondersteuning, met expertise, in het aanbod van materialen en het aandragen van ideeën.

Fysiotherapie Zesgehuchten

Fysiotherapie Zesgehuchten is, evenals de Grabbelton, gevestigd aan Oosteinde. Kinderen die fysiotherapie nodig hebben kunnen tijdens de opvangtijd gebruikmaken van de diensten van deze praktijk. Meer informatie vindt u op http://fysiotherapiezesgehuchten.nl/Feestdagen
Met Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen worden er vaak activiteiten georganiseerd. Ook eten we die dagen met alle groepen iets speciaals. Tijdens deze vieringen worden foto’s gemaakt die op de website worden geplaatst (mits ouders hiervoor toestemming hebben verleend via het toestemmingsformulier).

Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is, kan dit op De Grabbelton gevierd worden. Wanneer u uw kind wilt laten trakteren, vragen we u om dit vooraf aan de pedagogisch medewerker te melden. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar gezonde en verantwoorde traktaties.

De Grabbelton stelt zich terughoudend op in het gebruik van televisie en computer. De televisie zal voornamelijk worden gebruikt voor educatieve programma’s. In geen enkel geval vormt de televisie of computer een structureel onderdeel van het dagprogramma.

Als uw kind nog niet helemaal zindelijk is, is het handig als u zorgt voor extra ondergoed en kleding die gemakkelijk aan- en uitgedaan kan worden. Bij een ‘ongelukje’ kunnen de pedagogisch medewerkers, als dat nodig is, het kind kleding van het dagverblijf aantrekken. Wilt u deze kleding zo snel mogelijk weer schoon terugbrengen?

We proberen elke dag buiten te spelen of te wandelen. Het is prettig als kinderen zich goed kunnen bewegen en zich vies kunnen maken bij het spelen met bijvoorbeeld zand, verf of klei. Wilt u hiermee rekening houden met de kleding van uw kind?

We vragen verder of u zelf zou willen zorgen voor een speen (met naam), eventueel een knuffel en een eigen pyjama en slaapzak. Op De Grabbelton is ook een bakje voor persoonlijke spullen aanwezig.

Als uw kind luiers gebruikt, zorgt De Grabbelton hiervoor tijdens de opvang. Ook hebben wij een luierrecyclingservice. Op de locaties aan Oosteinde en Heilige Geeststraat staan hiervoor speciale containers, waar u gebruik van kunt maken. Luierzakken zijn gratis te verkrijgen in de voorhal van de locaties. De luiers worden wekelijks opgehaald en gerecycled.

Een kind dat zich niet goed voelt heeft extra zorg en aandacht nodig. De pedagogisch medewerkers kunnen een ziek kind echter niet de aandacht geven die het verdient. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. Als uw kind ziek is en de kinderopvang niet komt bezoeken, verzoeken wij u dit telefonisch of via het ouderportaal vóór 09.00 uur aan ons door te geven. Andere ouders zullen geïnformeerd worden bij eventueel besmettingsgevaar. Als het kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

Handelswijze bij zieke kinderen:

 • De pedagogisch medewerker noteert de symptomen, de temperatuur, datum en tijdstip op het portaal..
 • Wanneer een kind zich niet goed voelt, overlegt de pedagogisch medewerker met de ouders over het verdere handelen. Ouders worden verzocht het kind op te komen halen. Ouders dienen ervoor te zorgen dat de gegevens van hun kind(eren) volledig zijn ingevuld zodat men weet waar je ouders/verzorgers kunt bereiken of, indien zij niet bereikbaar zijn, een noodnummer kan bellen. Ouders kunnen de gegevens zelf aanpassen via het ouderportaal
 • De locatiemanager meldt ernstige infectieziekten (b.v. hersenvliesontsteking) altijd bij de GGD.
 • Als er binnen de Grabbelton sprake is van een infectieziekte, zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat ouders/verzorgers daarvan op de hoogte zijn (bijvoorbeeld door de informatie op daarvoor bestemde vaste plaatsen te hangen) eventueel met de informatie die de GGD heeft over de betreffende ziekte. Wij raadplegen hiervoor de informatiemap van de GGD: infectieziekten en hygiëne in kindcentra.
 • De pedagogisch medewerker doet, zodra er signalen zijn dat een kind ziek is of zich ziek voelt, feitelijke constateringen op grond van: gedrag, lichamelijke kenmerken, andere signalen.
 • Bij twijfel over het ziektebeeld/symptomen raadpleegt de pedagogisch medewerker de ouders. Mochten er dan nog steeds twijfels bestaan, dan wordt, in overleg met de ouders en/of coördinator, de GGD of de huisarts van het kind ingeschakeld.
 • Bij ernstige ziekte of calamiteit belt de pedagogisch medewerker het algemene alarmnummer (0)112/ of wordt het kind door twee medewerkers naar de SEH gebracht. De coördinator en de directie worden hierover ingelicht.
 • Richtlijnen om om ouders/verzorgers te bellen zijn:
  • Gedrag;
  • Lichamelijke kenmerken;
  • lichaamstemperatuur

Als uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen in moet nemen, wordt er door de pedagogisch medewerker nagegaan of dit past binnen het protocol ‘ziekte en ongevallen’. In geval van toediening dient er een geneesmiddelenformulier ingevuld en ondertekend te worden. Dit formulier kunt u vinden op het ouderportaal. Zorg er hierbij voor dat u er een nauwkeurige omschrijving van de toediening en eventuele bijwerkingen bij vermeld. 

Handelswijze bij ongevallen

Als een kind tijdens de opvang betrokken raakt bij een ongeval, wordt het kind in eerste instantie getroost en wordt de ernst van het letsel ingeschat. Bij twijfel over de ernst van het letsel wordt er altijd advies gevraagd aan een collega met BHV. Bij ernstige symptomen zoals bijvoorbeeld bewusteloosheid en (vermoedens van) botbreuken, wordt het kind direct door minimaal één medewerker (dit is afhankelijk van de ernst van het letsel) van De Grabbelton begeleid naar de SEH. In dit soort noodsituaties wordt een goede BKR nagestreefd door de inzet van één van de staffuncties. Vervolgens worden de ouders zo snel mogelijk ingelicht.

Bij ongevallen waarbij (mogelijk) letsel is ontstaan, maar waar geen dringende medische zorg vereist is, wordt er contact met ouders opgenomen en overlegd of een consult bij een externe hulpverlener (bijv. huisarts of tandarts) gewenst is. 
De medewerkers maken zelf een inschatting of de SEH of huisarts wordt bezocht of 112 wordt gebeld. Achteraf wordt er door de betrokken pedagogisch medewerker(s) een ongevallenregistratieformulier ingevuld en deze wordt ingeleverd bij de locatiemanager. Naar aanleiding van de ingevulde ongevallenregistratieformulieren wordt er actie ondernomen. Punten die herhaaldelijk (meer dan 2 keer per jaar) voorkomen, worden opgenomen in het jaarverslag.

Toediening medicijnen

Wanneer ouders hun zieke kind willen brengen en het kind thuis een paracetamol heeft gekregen, zijn ouders verplicht dit door te geven aan de pedagogisch medewerkers van het desbetreffende kind zodat zij de temperatuur van het kind nauwlettender kunnen monitoren. De temperatuur van deze kinderen kan, wanneer de paracetamol uitgewerkt raakt, opeens snel stijgen. Kinderen die hier gevoelig voor zijn, kunnen hierdoor in een koortsstuip raken. Wanneer de temperatuur van het kind (na uitwerking van de paracetamol) 39,5 graden of hoger is of het kind kan niet mee met het dagritme, worden ouders alsnog gevraagd om hun kind te komen ophalen. Het is dan niet toegestaan dat ouders op de groep alsnog hun kind een paracetamol toedienen.

Medewerkers van De Grabbelton geven uitsluitend paracetamol aan kinderen bij koortsstuipen of wanneer dit op voorschrift van een arts is. 

Allergische reactie

Een kind kan tijdens de opvang een allergische reactie krijgen op bijvoorbeeld een insectensteek, medicatie of van etenswaren. Bij een milde allergische reactie worden de ouders ingelicht en worden eventueel te nemen vervolgstappen besproken. Bij een heftige allergische reactie wordt er direct actie ondernomen.
Wanneer het kind bekend is met een heftige allergie en hij/zij een epi-pen heeft, wordt deze uitsluitend door een hiertoe bevoegde medewerker gegeven.  Als er een heftige allergische reactie optreedt bij een kind die daarvoor geen bijbehorende medicatie heeft, wordt door de pedagogisch medewerker 112 gebeld.

Wanneer mogen kinderen in ieder geval niet komen?

 • Bof
 • Ernstige diarree
 • Geelzucht
 • Zeer hoge koorts (> 39,5 graden Celsius)
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Veelvuldig braken
 • Rode hond


Structureel

Als u structureel op andere dagdelen opvang nodig heeft, dan kunt u dit bij onze planningsmedewerkers via planning@degrabbelton.nl aanvragen. Als u een aantal dagen kinderopvang wilt verminderen, geldt daarvoor een opzegtermijn van één maand, ingaande op elke gewenste dag van de maand. De opzegtermijn van één maand geldt voor alle vormen van opvang. 


Elk kind heeft een mentor binnen de Grabbelton. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders en bij oudere kinderen ook voor het kind. De mentor is altijd direct betrokken bij de opvang van het kind om zo de ontwikkeling goed te kunnen volgen. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt aan de ouders, middels een formulier, doorgegeven wie de mentor zal worden. Dit wordt ook toegevoegd in het planningssysteem, zodat ouders te allen tijde kunnen inzien wie hun mentor is. Op de groep van de oudste kinderen (van 8 tot 13 jaar) hangt een lijstje met de mentorverdeling zodat dit ook inzichtelijk is voor de kinderen.

De mentor zal actief de ontwikkeling van het kind volgen, (ontwikkelings-)gesprekken met ouders voeren en, wanneer daar aanleiding voor is en er zorgen of vragen met betrekking tot het betreffende kind zijn, de zorgen binnen het zorgoverleg en met ouders bespreekbaar maken. Op deze manier signaleren we tijdig mogelijke (ontwikkelings-) achterstanden ,ontwikkelingsvoorsprongen en welke stappen hierin gezet moeten worden. De mentor is eveneens verantwoordelijk om de observatiegegevens en belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind binnen de doorstroom naar een nieuwe interne groep goed over te dragen.

De Grabbelton werkt met een veiligheids- en gezondheidsbeleid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. Het doel is de kinderen en medewerkers een zo gezond en veilig mogelijke werk-, speel- en leeromgeving te bieden, waarbij kinderen leren omgaan met kleine risico’s en ze tegen grote risico’s worden beschermd. In het veiligheidsbeleid zijn de volgende onderwerpen opgenomen: grote en kleine risico’s, grensoverschrijdend gedrag, vierogenprincipe, achterwachtregeling en de EHBO regeling. Het  beleid veiligheid en gezondheid kunt u vinden op het ouderportaal. 

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid. Om scherp te blijven zal het thema veiligheid en gezondheid elk teamoverleg besproken worden waarna dit beleid waar nodig aangepast zal worden. Zo blijven we monitoren of de maatregelen effectief blijken en kunnen we bijsturen waar nodig.

De wet IKK stelt dat 0-jarigen maximaal 2 vaste gezichten mogen zien. Dit betekent dat aan iedere 0-jarige twee vaste pedagogisch medewerkers worden toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Als de omvang van de stamgroep vraagt om de inzet van meer dan twee pedagogisch medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers aan het kind worden toegewezen. Naast het ‘vaste gezicht’ kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. 

De Grabbelton geeft vorm aan deze eis door, op de groepen waar 0-jarigen geplaatst zijn, ervoor te zorgen dat twee pedagogisch medewerkers gezamenlijk gedurende de week de vijf werkdagen bezetten. 

Wanneer door ziekte of verlofaanvragen één van de twee vaste gezichten uitvalt, zal De Grabbelton er alles aan doen om het tweede, vaste gezicht in te zetten. Wanneer dit niet haalbaar is, zal er, in samenspraak met de groep, gekeken worden naar een andere passende oplossing.

Op het ouderportaal vindt u het personeelsrooster zodat de werkdagen en –tijden zichtbaar zijn voor de ouders op de dagen dat hun kind de opvang bezoekt.

Bij een aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag, kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. De Grabbelton wijkt anderhalf uur van de BKR af gedurende de pauzes. Deze pauzes zijn tussen 13.00-14.30u. Dit betekent dat er aan de randen van de dag (voor 9.00u en na 17.00u) nog maximaal anderhalf uur van de BKR mag worden afgeweken.

De Grabbelton ondervangt dit door de BKR inzichtelijk te krijgen aan de randen van de dag. Uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat de BKR dagelijks van 8.10u tot 9.00u en van 17.00 tot 17.40  uur wordt overschreden. Deze tijden vallen binnen de gestelde regels omtrent afwijkende BKR.

De locatiemanagers kunnen in het planningsprogramma zien op welke tijdstippen er van de BKR wordt afgeweken. Per kwartaal wordt er per groep gekeken of het rooster nog voldoet aan de gestelde BKR-eis en of de werktijden moeten worden aangepast.

Op elke groep hangt een personeelsrooster zodat de werkdagen en –tijden zichtbaar zijn voor de ouders op de dagen dat hun kind de opvang bezoekt. Op deze manier worden ouders continue geïnformeerd op welke tijdstippen er wordt afgeweken van de BKR.


 • 9.00-9.30 uur
  De kinderen eten fruit aan tafel en drinken een glas water
 • 9.30-10.00 uur
  De kinderen worden verschoond/ gaan naar het toilet en, indien nodig, in bed gelegd.
 • 10.00-11.00 uur 
  Tijd voor een activiteit of vrij spelen.
 • 11.00-12.00 uur
  We ruimen op en de tafel wordt gedekt voor de lunch. 
 • 12.00-12.45 uur
  De kinderen mogen spelen
 • 12.45-13.00 uur
  De kinderen worden verschoond, gaan naar het toilet en de kinderen die moeten slapen, worden naar bed gebracht.
 • 13.00-14.30 uur
  De pedagogisch medewerkers houden pauze (twee keer 45 minuten)
 • 14.00-15.00 uur
  Water drinken en een tussendoortje eten ( Liga/koekje/soepstengel/rijstwafel of verschillende groentes)
 • 15.30-16.30 uur
  Tijd voor een activiteit of vrij spelen. Zo kan er bijvoorbeeld een activiteit gedaan worden of worden buiten gespeeld.
 • 16.00 uur
  Er wordt yoghurt (eventueel met smoothie) aangeboden
 • 16.30-17.00 uur
  De kinderen worden voor de laatste keer verschoond of aangemoedigd om naar het toilet te gaan.
 • 17.00-18.30 uur
  De kinderen worden opgehaald.

Verlengde opvang

Als je kind nog niet direct op de vierde verjaardag kan starten op de basisschool, dan is er wellicht verlengde opvang nodig tot na de zomervakantie. Dit is vaak bij kinderen die aan het einde van het schooljaar vier worden. Vraag dit na bij het aanmelden van je kind voor de basisschool, het instroombeleid is per school anders.

Naar de BSO

Het contract van de dagopvang loopt door tot aan de dag van de vierde verjaardag van je kind. Het contract voor de BSO staat hier los van, het loopt dus niet automatisch door. Wil je BSO afnemen? Je kunt je kind aanmelden vanaf 3 jaar, mits je kind naar één van de basisscholen gaat waarmee wij samenwerken. 

Als je kind bij ons naar de dagopvang gaat, ontvang je rond de derde verjaardag van je kind een e-mail over verlengde opvang en aanmelden voor de BSO.