PRAKTISCHE INFORMATIE

VVE

De Grabbelton stimuleert graag de ontwikkeling van jonge kinderen op een speelse en doordachte manier. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is hiervoor een uitstekend instrument. De Grabbelton biedt daarom op alle groepen dagopvang, VVE aan. We doen dit volgens de methode 'Piramide', die gebruikmaakt van leuke en leerzame thema's gericht op de totale ontwikkeling, van taalontwikkeling tot cognitieve, sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

De methode 'Piramide' ontwikkeld door CITO, biedt kinderen in een veilige omgeving grip op de wereld en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Binnen de dagopvang staan er meerdere VVE-thema's centraal. We stimuleren kinderen steeds om daaraan deel te nemen, maar een kind beslist zelf of het ook daadwerkelijk deelneemt. Dit vinden we belangrijk want hierdoor ervaren ze de thema-activiteiten als een spel en niet als schools.

Aansluiten bij de belevingswereld
Elk thema duurt één maand en bestaat uit de stappen oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Welke stappen er worden doorlopen, hangt af van de leeftijd van de kinderen.
Het uiteindelijke doel is om, rond de thema's, activiteiten te plannen die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Te denken valt daarbij onder meer aan taal, ruimtelijke ordening, motoriek en zelfredzaamheid.

Elke groep kiest zelf welke activiteiten ze bij het thema opnemen. Een activiteit kan binnen de Grabbelton plaatsvinden (bijvoorbeeld een spel- of knutselactiviteit) maar groepen maken ook uitstapjes (met de trein, naar de brandweer, naar Dierenrijk). Daarnaast zijn er workshops gekoppeld aan de thema's, Denk hierbij aan een kookworkshop bij het thema 'eten en drinken' of een schilderijworkshop bij het thema 'kunst'.

Onze medewerkers en VVE
De pedagogisch medewerkers van de dagopvang zijn geschoold in VVE. Ze hebben hierdoor inzicht verworven op het gebied van taal-. cognitieve, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
De medewerkers zijn zo nog beter in staat om in te spelen op de totale ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen. Dit geeft de Grabbelton meer verdieping in de voor- en vroegschoolse educatie. Zo kunnen thema's nog doelmatiger, met een vooraf bedacht proces en met veel enthousiasme, op een professionele wijze worden aangeboden. Daardoor worden kinderen optimaal gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Groepen

In de dagopvang kunt u uw kind onderbrengen in een babygroep van 0 tot 2 jaar (maximaal 9 kinderen), een peutergroep van 2 tot 4 jaar (maximaal 16 kinderen) of een verticale groep van 0 tot 4 jaar (maximaal 16 kinderen).

Op elke groep staan twee pedagogisch medewerkers, eventueel aangevuld met een stagiaire. Elk kind heeft een eigen groep met dezelfde pedagogisch medewerkers, de zogenaamde stamgroep. Tijdens vakantieperiodes of in bepaalde situaties spelen kinderen wel eens bij elkaar op de groep. U wordt hier altijd vooraf over geinformeerd.

Communicatie

Tijdens het brengen en halen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Wilt u even rustig met hen of de coördinator praten, dan kunt u daarvoor altijd een afspraak maken.

De Grabbelton heeft een ouderapp en een ouderportaal. Hierop kunnen foto's worden geplaatst en is voor ouders inzichtelijk hoe de dag van hun kind(eren) is verlopen. Daarnaast kunnen ouders via de ouderapp hun kind(eren) afmelden en ruilingen aanvragen.
Op het moment dat uw kind naar een volgende groep gaat, vindt er een overgangsgesprek plaats met een pedagogische medewerker van de huidige groep en een pedagogische medewerker van de nieuwe groep.

Naast de dagelijkse contacten hebben wij:

 • een intakegesprek (dat plaatsvindt tijdens de wenochtend/-middag) voor aanvang van de opvang
 • een jaarlijks oudergesprek op basis van observaties
 • de nieuwsbrief die acht keer per jaar verschijnt.

Download hier Acrobat Reader indien u het bestand niet geopend krijgt.

Informatieplicht
De Grabbelton informeert de ouders jaarlijks over de inspecties van de GGD en de jaardoelen naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek en de risico- inventarisaties.
De inspectierapporten van de Grabbelton en andere kinderopvangorganisaties vindt u op deze website en de website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klachtenprocedure
De Grabbelton heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. De regeling en werkwijze bij het behandelen en registeren van klachten van ouders vindt u hier

Brengen en halen

Een duidelijke dagindeling vindt De Grabbelton voor de kinderen heel belangrijk. Daarom hanteren wij vaste haal- en brengtijden.

 • kinderen kunnen ’s morgens gebracht worden tussen 07.30 en 09.00 uur.
 • tussen 12.30 en 13.30 uur worden de kinderen die een halve dag komen, worden opgehaald/gebracht.
 • tussen 17.00 en 18.30 uur worden de kinderen weer opgehaald. Als het kind door een ander dan een van de ouders wordt opgehaald, moet u dit vooraf aan de pedagogische medewerkers mededelen.

Als u door omstandigheden een keer wilt afwijken van de vaste haal- en brengtijden, dan kunt u dit vooraf overleggen met de pedagogische medewerkers.

Samenwerking

De Grabbelton heeft voor de dagopvang de volgende samenwerkingsverbanden:

Bibliotheek Dommeldal
Bibliotheek Dommeldal en kinderopvang de Grabbelton hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsovereenkomst markeert de samenwerking, met het accent op leesbevordering en plezier met lezen. Samen organiseren de Grabbelton en de bibliotheek naast leescampagnes en voorleesactiviteiten ook workshops, presentaties, ontbijtjes, bibliotheekbezoeken en andere activiteiten. De Grabbelton geeft hiermee vervolg aan de thema's uit het VVE programma. En, als partner van het leesbevorderingsnetwerk in de regio, biedt de bibliotheek graag ondersteuning, met expertise, in het aanbod van materialen en het aandragen van ideeën.

Fysiotherapie Zesgehuchten
Fysiotherapie Zesgehuchten is, evenals de Grabbelton, gevestigd aan Oosteinde. Kinderen die fysiotherapie nodig hebben kunnen tijdens de opvangtijd gebruikmaken van de diensten van deze praktijk. Meer informatie vindt u op http://fysiotherapiezesgehuchten.nl/

Logopediepraktijk van Zon
Praktijk Van Zon is een praktijk voor logopedie, dyslexie, dyscalculie en vaardigheidsproblemen gericht op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en hun ouders. In deze praktijk staat het kind centraal. Voor ieder kind is er een aanbod op maat en wordt gewerkt vanuit hun kracht en talent. Praktijk van Zon werkt naast de Grabbelton ook samen met de scholen om ervoor te zorgen dat de kinderen zich op hun eigen plek en binnen hun eigen leerlijn kunnen ontwikkelen.

Feestdagen en verjaardagen

Feestdagen
Met Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen worden er vaak activiteiten georganiseerd. Ook eten we die dagen met alle groepen iets speciaals. Tijdens deze vieringen worden foto’s gemaakt die op de website worden geplaatst (mits ouders hiervoor toestemming hebben verleend via het toestemmingsformulier).

Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is, kan dit op De Grabbelton gevierd worden. Wanneer u uw kind wilt laten trakteren, vragen we u om dit vooraf aan de pedagogisch medewerker te melden. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar gezonde en verantwoorde traktaties.

Mediagebruik

De Grabbelton stelt zich terughoudend op in het gebruik van televisie en computer. De televisie zal voornamelijk worden gebruikt voor educatieve programma’s. In geen enkel geval vormt de televisie of computer een structureel onderdeel van het dagprogramma.

Kleding

Als uw kind nog niet helemaal zindelijk is, is het handig als u zorgt voor extra ondergoed en kleding die gemakkelijk aan- en uitgedaan kan worden. Bij een ‘ongelukje’ kunnen de pedagogisch medewerkers, als dat nodig is, het kind kleding van het dagverblijf aantrekken. Wilt u deze kleding zo snel mogelijk weer schoon terugbrengen?

We proberen elke dag buiten te spelen of te wandelen. Het is prettig als kinderen zich goed kunnen bewegen en zich vuil kunnen maken bij het spelen met bijvoorbeeld zand, verf of klei. Wilt u hiermee rekening houden met de kleding van uw kind?

We vragen verder of u zelf zou willen zorgen voor een speen (met naam), eventueel een knuffel en een eigen pyjama en slaapzak. Op De Grabbelton is ook een bakje voor persoonlijke spullen aanwezig.

Luiers

Als uw kind luiers gebruikt, zorgt De Grabbelton hiervoor tijdens de opvang. Ook hebben wij een luierrecyclingservice. Op de locaties aan Oosteinde en Heilige Geeststraat staan hiervoor speciale containers, waar u gebruik van kunt maken. Luierzakken zijn gratis te verkrijgen in de voorhal van de locaties. De luiers worden wekelijks opgehaald en gerecycled.

Ziekte en ongevallen

Een kind dat zich niet goed voelt heeft extra zorg en aandacht nodig. De pedagogisch medewerkers kunnen een ziek kind echter niet de aandacht geven die het verdient. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. Als uw kind ziek is en de kinderopvang niet komt bezoeken, verzoeken wij u dit telefonisch of via het ouderportaal vóór 09.00 uur aan ons door te geven. Andere ouders zullen geïnformeerd worden bij eventueel besmettingsgevaar. Als het kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Handelswijze bij zieke kinderen:

 • De pedagogisch medewerker noteert de symptomen, de temperatuur, datum en tijdstip in het overdracht schrift.
 • Wanneer een kind zich niet goed voelt, overlegt de pedagogisch medewerker met de ouders over het verdere handelen. Ouders worden verzocht het kind op te komen halen. Ouders dienen ervoor te zorgen dat de gegevens van hun kind(eren) volledig zijn ingevuld zodat men weet waar je ouders/verzorgers kunt bereiken of, indien zij niet bereikbaar zijn, een noodnummer kan bellen. Ouders kunnen de gegevens zelf aanpassen via het ouderportaal
 • De locatiemanager meldt ernstige infectieziekten (b.v. hersenvliesontsteking) altijd bij de GGD.
 • Als er binnen de Grabbelton sprake is van een infectieziekte, zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat ouders/verzorgers daarvan op de hoogte zijn (bijvoorbeeld door de informatie op daarvoor bestemde vaste plaatsen te hangen) eventueel met de informatie die de GGD heeft over de betreffende ziekte. Wij raadplegen hiervoor de informatiemap van de GGD: infectieziekten en hygiëne in kindcentra.
 • De pedagogisch medewerker doet, zodra er signalen zijn dat een kind ziek is of zich ziek voelt, feitelijke constateringen op grond van: gedrag, lichamelijke kenmerken, andere signalen.
 • Bij twijfel over het ziektebeeld/symptomen raadpleegt de pedagogisch medewerker de ouders. Mochten er dan nog steeds twijfels bestaan, dan wordt, in overleg met de ouders en/of coördinator, de GGD of de huisarts van het kind ingeschakeld.
 • Bij ernstige ziekte of calamiteit belt de pedagogisch medewerker het algemene alarmnummer (0)112/ of wordt het kind door twee medewerkers naar de SEH gebracht. De coördinator en de directie worden hierover ingelicht.
 • Richtlijnen om om ouders/verzorgers te bellen zijn:
  • Gedrag;
  • Lichamelijke kenmerken;
  • lichaamstemperatuur

Als uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen in moet nemen, wordt er door de pedagogisch medewerker nagegaan of dit past binnen het protocol ‘ziekte en ongevallen’. In geval van toediening dient er een geneesmiddelenformulier ingevuld en ondertekend te worden. Zorg er hierbij voor dat u er een nauwkeurige omschrijving van de toediening en eventuele bijwerkingen bij vermeld. 

Handelswijze bij ongevallen
Als een kind tijdens de opvang betrokken raakt bij een ongeval, wordt het kind in eerste instantie getroost en wordt de ernst van het letsel ingeschat. Bij twijfel over de ernst van het letsel wordt er altijd advies gevraagd aan een collega met BHV. Bij ernstige symptomen zoals bijvoorbeeld bewusteloosheid en (vermoedens van) botbreuken, wordt het kind direct door minimaal één medewerker (dit is afhankelijk van de ernst van het letsel) van De Grabbelton begeleid naar de SEH. In dit soort noodsituaties wordt een goede BKR nagestreefd door de inzet van één van de staffuncties. Vervolgens worden de ouders zo snel mogelijk ingelicht.

Bij ongevallen waarbij (mogelijk) letsel is ontstaan, maar waar geen dringende medische zorg vereist is, wordt er contact met ouders opgenomen en overlegd of een consult bij een externe hulpverlener (bijv. huisarts of tandarts) gewenst is.
De medewerkers maken zelf een inschatting of de SEH of huisarts wordt bezocht of 112 wordt gebeld. Achteraf wordt er door de betrokken pedagogisch medewerker(s) een ongevallenregistratieformulier ingevuld en deze wordt ingeleverd bij de locatiemanager. Naar aanleiding van de ingevulde ongevallenregistratieformulieren wordt er actie ondernomen. Punten die herhaaldelijk (meer dan 2 keer per jaar) voorkomen, worden opgenomen in het jaarverslag.

Toediening paracetamol
Wanneer ouders hun zieke kind willen brengen en het kind thuis een paracetamol heeft gekregen, zijn ouders verplicht dit door te geven aan de pedagogisch medewerkers van het desbetreffende kind zodat zij de temperatuur van het kind nauwlettender kunnen monitoren. De temperatuur van deze kinderen kan, wanneer de paracetamol uitgewerkt raakt, opeens snel stijgen. Kinderen die hier gevoelig voor zijn, kunnen hierdoor in een koortsstuip raken. Wanneer de temperatuur van het kind (na uitwerking van de paracetamol) 39,5 graden of hoger is of het kind kan niet mee met het dagritme, worden ouders alsnog gevraagd om hun kind te komen ophalen. Het is dan niet toegestaan dat ouders op de groep alsnog hun kind een paracetamol toedienen.
Medewerkers van De Grabbelton geven uitsluitend paracetamol aan kinderen bij koortsstuipen of wanneer dit op voorschrift van een arts is. 

Allergische reactie
Een kind kan tijdens de opvang een allergische reactie krijgen op bijvoorbeeld een insektensteek, medicatie of van etenswaren. Bij een milde allergische reactie worden de ouders ingelicht en worden eventueel te nemen vervolgstappen besproken. Bij een heftige allergische reactie wordt er direct actie ondernomen.
Wanneer het kind bekend is met een heftige allergie en hij/zij een epi-pen heeft, wordt deze meteen volgens de gegeven instructies gezet. Als er een heftige allergische reactie optreedt bij een kind die daarvoor geen bijbehorende medicatie heeft, wordt door de pedagogisch medewerker 112 gebeld.

Wanneer mogen kinderen in ieder geval niet komen?

 • Bof
 • Ernstige diarree
 • Geelzucht
 • Zeer hoge koorts (> 39,5 graden Celsius)
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Veelvuldig braken
 • Rode hond

Als uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen in moet nemen, wordt er door de pedagogisch medewerker nagegaan of dit past binnen het protocol ‘ziekte en ongevallen’. In geval van toediening dient er een geneesmiddelenformulier ingevuld te worden.

Wijzigen van dagdelen

Structureel
Als u structureel op andere dagdelen opvang nodig heeft, dan kunt u via het ouderportaal aanvragen.  Als u een aantal dagen of dagdelen kinderopvang wilt verminderen, geldt daarvoor een opzegtermijn van één maand, ingaande op elke gewenste dag van de maand. De opzegtermijn van één maand geldt voor alle vormen van opvang.

Incidenteel
Het kan incidenteel voorkomen dat u van de vaste dagdelen wilt afwijken. U kunt dan een vast dagdeel kosteloos inwisselen voor een dagdeel dat het kind gewoonlijk niet komt.

De regels  rondom het incidenteel afnemen van dagdelen zijn als volgt:

 • Ruilingen mogen niet ingezet worden indien de contractuele opvangdag nog niet heeft plaatsgevonden
 • Er kan maximaal drie keer per dag(deel) per jaar geruild worden
 • Ruilaanvragen en extra dagen kunnen maximaal één maand en minimaal vijf werkdagen voor de betreffende ruildatum worden aangevraagd.
 • Ruilingen en extra dagen die in de schoolvakantie vallen, dienen maximaal één maand en minimaal  5 werkdagen voor aanvang van de betreffende schoolvakantie te worden aangevraagd.

Het wisselen van een dagdeel kan het gehele jaar plaatsvinden. De aanvraag moet gedaan worden via het ouderportaal. Ruilingen kunnen uitsluitend toegezegd worden als de maximale groepsgrootte niet wordt overschreden en de inzet van een extra pedagogisch medewerker niet noodzakelijk is. Het wisselen van dagdelen is niet mogelijk op de vastgestelde sluitingsdagen, uitgezonderd de dag na hemelvaart. Deze mag het gehele kalenderjaar geruild worden.

Mentorschap

Elk kind heeft een mentor binnen de Grabbelton. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders en bij oudere kinderen ook voor het kind. De mentor is altijd direct betrokken bij de opvang van het kind om zo de ontwikkeling goed te kunnen volgen. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt aan de ouders, middels een formulier, doorgegeven wie de mentor zal worden. Dit wordt ook toegevoegd in het planningssysteem, zodat ouders te allen tijde kunnen inzien wie hun mentor is. Op de groep van de oudste kinderen (van 8 tot 13 jaar) hangt een lijstje met de mentorverdeling zodat dit ook inzichtelijk is voor de kinderen.

De mentor zal actief de ontwikkeling van het kind volgen, (ontwikkelings-)gesprekken met ouders voeren en, wanneer daar aanleiding voor is en er zorgen of vragen met betrekking tot het betreffende kind zijn, de zorgen binnen het zorgoverleg en met ouders bespreekbaar maken. Op deze manier signaleren we tijdig mogelijke (ontwikkelings-) achterstanden , ontwikkelingsvoorsprongen en welke stappen hierin gezet moeten worden. De mentor is eveneens verantwoordelijk om de observatiegegevens en belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind binnen de doorstroom naar een nieuwe interne groep goed over te dragen.

Vierogenbeleid

De kwaliteit van de kinderopvang moet goed geregeld zijn. Dat is in de eerste plaats nodig voor kinderen en hun opvoeders; voor kinderen is dit een zeer bepalende ontwikkelingsfase in hun leven. Ook De Grabbelton heeft baat bij goede regels: die geven duidelijkheid en bevorderen eerlijke onderlinge concurrentie. Goede kwaliteitsregels hebben tenslotte een groot maatschappelijk belang. Kinderopvang is immers een niet meer weg te denken voorziening in onze samenleving.

Aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben daarom samen landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor de kinderopvang in Nederland. Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) leggen die afspraken vast in het convenant kinderopvang. Het convenant regelt zaken als: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, huisvesting, omvang van de groep, medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en informatie aan ouders. Het convenant is ingegaan op 1 januari 2005 en geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt op afgesproken tijden geëvalueerd en op basis daarvan bijgesteld.

Convenantpartijen zien dit convenant als het fundament voor de verdere professionalisering van de branche die ze de komende jaren stapsgewijs met elkaar willen bereiken in de kinderopvang. Het convenant is voor partijen de basis voor goed toezicht in de kinderopvangbranche.

Het convenant versterkt de ontwikkeling van de kinderopvang als een volwaardige branche die kwaliteit levert en aantrekkelijk is voor (nieuwe) aanbieders die onder dezelfde voorwaarden met elkaar kunnen concurreren. Een van de belangrijkste punten uit dit convenant is het vierogenprincipe voor de dagopvang.

Vierogenprincipe dagopvang (0-4 jaar) Het vierogenprincipe moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar rapport de term “vierogenprincipe” geïntroduceerd. Het vierogenprincipe betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht (pedagogisch medewerker) tijdens de opvang. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan zolang maar op elk (onverwacht) moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. Het vier- ogenprincipe is de basis voor veiligheid in de kinderopvang.
 • De uitvoering van het vierogenprincipe moet pedagogisch verantwoord zijn;
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven, dient opgenomen te worden in het pedagogisch beleidsplan;
 • Ouders en oudercommissies worden jaarlijks (via de website en de nieuwsbrief) geïnformeerd over de invulling van het vier-ogenprincipe op hun locatie.

Huisvestingsaspecten
De Grabbelton biedt dagopvang aan op de locaties Oosteinde 3, Heilige Geeststraat 3 en Hazelaar 47.

Locatie aan Oosteinde
De locatie Oosteinde is in 1999 gerealiseerd en biedt ruimte aan 5 groepen dagopvang. Op de begane grond zijn drie groepen gevestigd die aan elkaar grenzen en uitkomen op een gezamenlijke speelhal. Naast de voorhal bevindt zich het directiekantoor. Naast alle toegangsdeuren van de groepen en het directiekantoor bevindt zich een raam. Hierdoor is het mogelijk om vanuit de speelhal toezicht te hebben op de groepen. Het directiekantoor heeft direct zicht op de babygroep (die tegenover het kantoor is gelegen).

De meeste slaapruimtes grenzen direct aan de groepsruimtes. In de slaapkamerdeuren bevindt zich een raam. Daarnaast bevindt zich op iedere slaapkamer een babyfoon. Elke groep, op de begane grond, beschikt over drie tuindeuren die grenzen aan de buitenruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee groepen die direct grenzen aan de speelhal. Naast de toegangsdeuren van deze groepen bevindt zich een raam. De groepen zijn gescheiden door een deur met een raam.

In de slaapkamerdeur, die grenst aan de groepsruimte, bevindt zich een raam. In de slaapkamerdeur die zich bevindt in de naastgelegen groepsruimte, is een raam aanwezig.   Op iedere slaapkamer bevindt zich een babyfoon. Op de bovenverdieping bevinden zich twee kantoren van de stafmedewerkers en de leidsterruimte.
De verschoonunits en keukens zijn geplaatst op de groep en zijn niet voor gezamenlijk gebruik.

Bij de inrichting van de groepen is rekening gehouden met overzicht en zichtbaarheid.
De locatie is beveiligd middels een toegangssysteem en omheind met een hek. De code van het toegangssysteem wordt geregeld vernieuwd.

Locatie Heilige Geeststraat
Op de locatie Heilige Geeststraat bevinden zich drie groepen dagopvang. De groepen zijn gevestigd op de begane grond en voorzien van veel ramen. Naast de toegangsdeur van de groep Speelrijk bevinden zich vijf grote ramen. Naast de toegangsdeur van de groep Tovertuin bevindt zich een raam. De toegangsdeur van Speelrijk staat het grootste gedeelte van de dag open en wordt afgesloten door middel van een traphekje. De Tovertuin heeft geen deur maar enkel een traphekje. De groepsruimte van de Tovertuin grenst aan de buitenruimte van de dagopvang. Aan de toegangszijde grenzen de groepsruimtes van de Tovertuin en Speelrijk aan de centrale hal. Aan deze hal grenzen eveneens drie slaapkamers die elk zijn voorzien van een raam in de deur en een babyfoon. Op de groepsruimte van de Tovertuin en Speelrijk zijn aankleedtafels aanwezig.

In de voormalige speelzaal zijn twee slaapkamers en een groepsruimte van de Ontdekstek gevestigd. De twee slaapkamers beschikken elk over een groot raam. Beide ramen zijn voorzien van gordijnen.
De groepsruimte bestaat uit een schuifwand met veel glas en kijkt uit op het speelterrein van de BSO. De toegangszijde van de groepsruimte grenst aan de hal van de dagopvang. In de groepsruimte zijn een keuken en een aankleedtafel aanwezig.
Bij de inrichting van de groepen is rekening gehouden met overzicht en zichtbaarheid. De locatie is beveiligd middels een toegangssysteem en omheind met een hek. De toegangscode wordt geregeld vernieuwd.

Doordat zowel de locatie aan Oosteinde als de Heilige Geeststraat veel ramen aanwezig zijn, is het mogelijk om gedurende de dag voldoende toezicht te houden.

Locatie Hazelaar
De locatie Hazelaar biedt ruimte aan één groep dagopvang. Deze groep, de Appeltuin, is op de begane grond gevestigd en komt uit op een gezamenlijke hal. In de toegangsdeur van de groep bevindt zich een raam. Hierdoor is het mogelijk om vanuit de hal toezicht te hebben op de groep. De jongste groep BSO heeft direct zicht op de Appeltuin, want deze groep bevindt zich recht tegenover de Appeltuin.
In de groepsruimte zijn aan de zijde van de speelplaats van de school grote ramen (tot op de grond) waardoor er ook vanuit deze zijde een goed zicht is op de groep.
Beide slaapkamers van de Appeltuin grenzen direct aan de groepsruimte. In de slaapkamerdeuren bevindt zich een raam. Daarnaast bevindt zich op iedere slaapkamer een babyfoon. De Appeltuin beschikt over een buitendeur die grenst aan de buitenruimte.
De verschoonunit en keuken zijn geplaatst op de groep en zijn niet voor gezamenlijk gebruik.
Bij de inrichting van de groep is rekening gehouden met overzicht en zichtbaarheid.
Doordat de locatie Hazelaar nauw samenwerkt met basisschool Het Klokhuis, lopen er geregeld leerkrachten binnen. Zij kunnen gedurende schooltijd gebruik maken van de groepsruimtes van de BSO. Buiten schooltijd is de BSO aanwezig. Daarnaast wordt er op maandag- t/m vrijdagochtend peuterspeelzaalwerk aangeboden in de BSO groepsruimte beneden.
De locatie is beveiligd middels een toegangssysteem en is omheind met een hek.

Maatregelen om het toezicht op de groepen te vergroten:

 • De Grabbelton neemt de volgende maatregelen om het toezicht op de groepen te vergroten:
 • Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogische medewerkers op de groep. Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig.
 • Aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch medewerkers ook (veel) ouders aanwezig. Tijdens deze breng- en haalmomenten vormen de ouders de extra paar ogen en oren. Als ouders bij het brengen en/of ophalen opvallende zaken waarnemen, verzoeken wij de ouders om dit direct te melden bij één van de locatiemanagers of directie.
 • Periodes met één medewerker worden geminimaliseerd. Daar waar mogelijk worden groepen samengevoegd. De medewerker personeelsrooster houdt hier bij de planning rekening mee.
 • Op dagen/tijden dat er één medewerker op de groep staat, zorgt de aanwezige stafmedewerker ervoor dat hij/zij regelmatig bij de groepen naar binnen kijkt/loopt.
 • Tijdens pauzes wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de naastgelegen groepen.
 • In de slaapkamers wordt altijd gebruik gemaakt van een babyfoon.
 • Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.
 • Tussen 7.30 uur en 18.30 uur zijn er op elke locatie minimaal twee medewerkers aanwezig. Er wordt gestreefd naar een boventallige inzet, als extra paar ogen, van pedagogisch medewerkers in opleiding.
 • De huishoudelijk medewerker komt, volgens een vast rooster, op de groepen.
 • De locatiemanager komt regelmatig onaangekondigd binnen in de groepsruimten. Juist omdat dit ook niet op geplande momenten gebeurt en dus onvoorspelbaar is, draagt dit bij aan het opwerpen van drempels.
 • Uitstapjes worden bij voorkeur altijd gedaan met minimaal twee medewerkers of met één medewerker en een ouder.
  N.B. Een wandeling valt niet onder een uitstapje!

Daarnaast zijn de omgangsvormen tussen onze pedagogisch medewerkers en de kinderen vastgelegd in de Gedragscode Kinderen en Seksualiteit. Deze is te vinden in zowel de pedagogisch werkplannen van de dagopvang als van de BSO. Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur; waarin medewerkers elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geven op hun professionele werkhouding. Als het onderbuik gevoel zegt dat er iets niet klopt, wordt dit onderling besproken en indien noodzakelijk met de vertrouwenspersoon of locatiemanager. In teamoverleggen is de onderlinge samenwerking als vast agendapunt opgenomen waarbij locatie specifieke gedragsregels worden besproken en ‘tips en tops' worden gegeven door medewerkers onderling en door de locatiemanager. De locatie specifieke gedragsregels kunnen afspraken zijn zoals bij elkaar binnen lopen als iemand alleen staat, gordijnen van de slaapkamer openlaten, stagiaire inzetten bij openen en sluiten, deuren en ramen niet teveel afplakken met werkjes zodat er een open zicht is en groepen en/of locaties samenvoegen.

Maatregelen voor een goede screening van het personeel De Grabbelton neemt voor een goede screening de volgende maatregelen:

 • Naast de maatregelen die genomen worden om het toezicht op de groep te vergroten, vormt ook een goede screening van huidige medewerkers en de verbetering van werving- en selectieprocedures een belangrijke bijdrage.
 • Continue screening. De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 een Wijzigingswet Kinderopvang aangenomen. In dit wetsvoorstel is de nulmeting met betrekking tot de continue screening geregeld. Deze nulmeting houdt in dat van iedere werknemer die werkzaam is in de kinderopvang een nieuwe VOG zal worden gevraagd. Dit is nodig omdat het systeem van continue screening niet terugkijkt naar strafbare feiten uit het verleden, maar alleen screent op nieuwe strafbare feiten.
 • Een cultuur creëren waarin mensen aangesproken worden en waarin het geven van feedback normaal is. Hierbij wordt een open, professioneel werkklimaat gecreëerd waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Alle pedagogisch medewerkers worden, onder andere tijdens competentiegesprekken, hierop gecoacht door de locatiemanagers. De staffuncties worden hierop gecoacht door de directie.
 • De Grabbelton heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is een functionaris bij wie medewerkers terecht kunnen met vermoedens van seksueel misbruik of kindermishandeling door collega’s of door personen uit het netwerk van het kind. Het is belangrijk dat deze vertrouwenspersoon een laagdrempelige toegang biedt. Binnen De Grabbelton is dit de zorgcoördinator
 • Er is een wettelijke meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van een geweld- of zedendelict jegens een kind door een collega. Dit betekent dat een houder van een kinderopvangorganisatie wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als hij/zij over aanwijzingen beschikt dat een collega een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is. De
 • procedure is opgenomen in het document ‘meldcode kindermishandeling’ (hoofdstuk 2.4.2).
 • Er zijn duidelijke gedragscodes opgesteld voor medewerkers en deze worden jaarlijks met hen in het teamoverleg besproken zodat de kennis daarover actueel blijft. In de gedragscode is onder andere geregeld:
 • Foto’s worden uitsluitend bewerkt op en verspreid vanuit de computer op de Grabbelton.
 • Medewerkers mogen niet bij ouders thuis oppassen
 • Het verspreiden van foto’s is alleen mogelijk via een beveiligde internetapplicatie, waarvoor ouders een wachtwoord krijgen.
 • Ouders dienen schriftelijke toestemming te geven voor het gebruik van foto’s van hun kind(eren).
 • Het maken van foto’s met eigen mobiele telefoons op de groepen is niet toegestaan.
 • Er is een social media beleid opgesteld die de privacy van de ouders en kinderen waarborgt (zie hoofdstuk 5.35).
 • Het jaarlijks voeren van competentiegesprekken volgens een vast format dat ingaat op de kwaliteit die wij willen bieden en op thema’s als observeren, signaleren en registreren.
 • In de competentiegesprekken wordt aandacht besteed aan zowel de omgang met de kinderen en hun ouders, als de omgang met collega’s. Ze zijn alle drie even belangrijk.

Aanname beleid
Bij sollicitaties worden voor een goede screening de volgende maatregelen genomen:

 • De personeelsfunctionaris trekt de referenties na van een nieuwe medewerker (bij voorkeur van de direct leidinggevende).
 • De personeelsfunctionaris gaat, voor de aanname van een kandidaat, na hoe hij/zij zich presenteert op social media.
 • De personeelsfunctionaris trekt de referenties na van een nieuwe medewerker (bij voorkeur van de direct leidinggevende).
 • Als er sprake is van ontslag, doet de personeelsfunctionaris bij de vorige werkgever navraag over de reden van ontslag.
 • Tijdens sollicitatiegesprekken wordt de kennis getoetst door het stellen van concrete vragen. In de tweede ronde bestaat uit een praktische selectie. Dit betekent dat de sollicitant een dagdeel meedraait op de groep.
 • Na de aanname wordt gestart met een inwerkprogramma waarbij de locatiemanager een intakegesprek voert waarin het pedagogisch werkplan, het handboek, de personeelsbrochure en alle werkafspraken met de nieuwe medewerker worden besproken. Deze informatie is ook terug te vinden op intranet. Daarnaast vinden er geregeld evaluatiegesprekken plaats. De selectieprocedure is opgenomen in hoofdstuk 5.5 van het handboek.
 • De wijze waarop medewerkers met richtlijnen en kwaliteit omgaan wordt in competentiegesprekken, teamoverleggen en in de praktijk getoetst. Dit wordt onder andere gedaan doordat de staffuncties op onregelmatige tijden de groepen binnenlopen. Het is belangrijk dat het management weet wat er op de werkvloer afspeelt.

 

Beleid te laat ophalen kinderen

Kinderopvang de Grabbelton heeft een protocol opgesteld voor ouders die hun kind(eren) te laat ophalen. Dit protocol geldt voor ouders van de dagopvang en de buitenschoolse opvang.
Iedereen kan een keer te laat komen door onverwachte situaties onderweg.
Alle locaties voor dagopvang en de buitenschoolse opvang zijn van 7.30 uur tot 18.30 uur geopend. Het is de bedoeling dat de kinderen dan ook echt opgehaald zijn. U bent te laat met het ophalen wanneer u na 18.30 uur uw kind(eren) komt halen. Voor de juiste tijd kijken wij op de klok van de betreffende locatie.U zult begrijpen dat ook de beroepskrachten na een lange dag naar huis willen.
Komt u na 18.30 uur, dan krijgt u geen uitgebreide overdracht meer van hen.

Heeft u meerdere kinderen die op verschillende groepen en/of locaties zitten, dan dient u alle kinderen voor 18.30 uur opgehaald te hebben! Mocht u te laat zijn met het ophalen van uw kind(eren) dan is onderstaande ook van toepassing.

Stap 1:
Ouders komen de eerste keer te laat.
De beroepskracht vult het formulier “te laat ophalen” in, legt de procedure “te laat ophalen” uit en laat de ouder(s) het formulier ondertekenen en maakt ouders erop attent dat dit de eerste keer is en geeft een brief mee.
Het formulier “te laat ophalen” wordt bewaard op de groep.

Stap 2:
Ouders komen voor de tweede keer te laat.
De beroepskracht vult het formulier “te laat ophalen” van het betreffende kind in, laat ouders het formulier ondertekenen en maakt ouders erop attent dat dit de derde keer is en er extra kosten in rekening worden gebracht. Er zal een factuur volgen van de afdeling planning.
Het formulier “te laat ophalen” wordt bewaard op de groep. Het formulier “te laat ophalen” wordt naar de afdeling planning gestuurd. Onze planningsmedewerker maakt een factuur van € 15, -.

Stap 3 en de daaropvolgende keren:
Iedere volgende keer te laat ophalen wordt geregistreerd op het formulier “te laat ophalen na 3e keer”. Dit wordt gestuurd aan de afdeling planning. Zij sturen een factuur van € 25, -. De registratie van het aantal keren dat u uw kind te laat heeft opgehaald, vervalt in het nieuwe kalenderjaar.

 

Twee vaste gezichtencriterium

De wet IKK stelt dat 0-jarigen maximaal 2 vaste gezichten mogen zien. Dit betekent dat aan iedere 0-jarige twee vaste pedagogisch medewerkers worden toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Als de omvang van de stamgroep vraagt om de inzet van meer dan twee pedagogisch medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers aan het kind worden toegewezen. Naast het ‘vaste gezicht’ kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. Deze eis geldt niet voor kinderen die flexibele opvang afnemen.

De Grabbelton geeft vorm aan deze eis door, op de groepen waar 0-jarigen geplaatst zijn, ervoor te zorgen dat twee pedagogisch medewerkers gezamenlijk gedurende de week de vijf werkdagen bezetten. Aan de 0-jarigen die op woensdag of vrijdag geplaatst zijn (wanneer de babygroepen gesloten zijn), zijn maximaal twee pedagogisch medewerkers gekoppeld.

Wanneer door ziekte of verlofaanvragen één van de twee vaste gezichten uitvalt, zal De Grabbelton er alles aan doen om het tweede, vaste gezicht in te zetten. Wanneer dit niet haalbaar is, zal er, in samenspraak met de groep, gekeken worden naar een andere passende oplossing.

Op elke groep hangt een personeelsrooster zodat de werkdagen en –tijden zichtbaar zijn voor de ouders op de dagen dat hun kind de opvang bezoekt.

Drie-uursregeling

Bij een aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag, kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. De Grabbelton wijkt anderhalf uur van de BKR af gedurende de pauzes. Deze pauzes zijn tussen 13.00-14.30u. Dit betekent dat er aan de randen van de dag (voor 9.00u en na 17.00u) nog maximaal anderhalf uur van de BKR mag worden afgeweken.

De Grabbelton ondervangt dit de BKR inzichtelijk te krijgen aan de randen van de dag. Uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat de BKR dagelijks van 8.10u tot 9.00u en van 17.00 tot 17.40  uur wordt overschreden. Deze tijden vallen binnen de gestelde regels omtrent afwijkende BKR.

De locatiemanagers kunnen in het planningsprogramma zien op welke tijdstippen er van de BKR wordt afgeweken. Per kwartaal wordt er per groep gekeken of het rooster nog voldoet aan de gestelde BKR-eis en of de werktijden moeten worden aangepast.

Op elke groep hangt een personeelsrooster zodat de werkdagen en –tijden zichtbaar zijn voor de ouders op de dagen dat hun kind de opvang bezoekt. Op deze manier worden ouders continue geïnformeerd op welke tijdstippen er wordt afgeweken van de BKR.


Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>