Lees hier de brief over de teruggave van de eigen bijdrage

Lees hier de brief van de Branchepartijen Kinderopvang

Klik hier voor de beslisboom thuisblijven of naar de kinderopvang

Op deze website behandelen we de belangrijkste en meest voorkomende informatievragen die op dit moment in de branche leven. De informatie op deze website wordt geüpdatet als de situatie daarom vraagt. Voor informatie die niet op deze website te vinden is verwijzen we je als volgt door:

Algemene informatie over het coronavirus, de verspreiding en preventiemaatregelen:
RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) of telefonisch via 0800 – 1351.

Vragen over het coronavirus in relatie tot je persoonlijke gezondheidssituatie of die van jouw kind:
Huisarts


Als u telefonisch contact met ons opnemen, kunt u dit het beste doen via 040-2802631 (locatie Heilige Geeststraat)

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM. Op de website van het RIVM vind je een overzicht met de meest actuele vragen en antwoorden over het coronavirus (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

Het kabinet heeft op advies van het RIVM op 13 maart 2020 landelijke maatregelen uitgevaardigd. Deze gelden tot en met 6 april 2020. Dit betekent voor iedereen in Nederland, ook voor kinderen: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact.

Onze medewerkers wordt ook gevraagd om conform het advies van RIVM te handelen en bij de genoemde klachten thuis te blijven.

Ja, dus want:

 • De overheid heeft bekend gemaakt dat alle ouders die gebruik maken van kinderopvang  (dus ook de ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen) hun eigen bijdrage terugkrijgen.
 • Zoals u op de website van de rijksoverheid kunt lezen, zal de overheid de eigen bijdrage overmaken aan de kinderopvangorganisatie. De Grabbelton kan dan de eigen bijdrage van de ouders, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode van 16 maart tot 6 april, rechtstreeks overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden dan kan deze mogelijkheid verder verlengd worden. Met deze regeling worden de kosten voor ouders gecompenseerd en kunnen ouders door blijven betalen zonder hierdoor financieel benadeeld te worden. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.
 • U komt alleen in aanmerking voor teruggave van de eigen bijdrage als u uw factuur volledig blijft betalen. U behoudt zo ook het recht op kinderopvangtoeslag
 • Pas, indien uw inkomen niet wijzigt,  niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft uw kinderopvang niet stop te zetten.

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?     
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?    
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.
Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

6. Krijg ik een nieuwe factuur ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau of gastouder geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties

7. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Betaalt u daarom eerst uw factuur, de incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats omstreeks 26 maart a.s.

8. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna ?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

9. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen ?
De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

10. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Vóór eind maart zal er meer duidelijkheid zijn. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouders nodig, namelijk hoeveel toeslag zij per maand ontvangen. Ouders zullen deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie moeten verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.
De kinderopvangorganisatie verzamelt alle noodzakelijke informatie en declareert deze bij een intermediaire organisatie. Dit wordt nog nader uitgewerkt.
De kinderopvangorganisatie keert het bedrag uit aan de ouders.
De compensatie zal worden overgemaakt aan 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisatie kan dan rechtstreeks aan de ouder het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid met verlengd worden.

11. Geldt deze regeling ook voor de ouders die gebruik maken van de peuterspeelzalen?
Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang hebben geen recht op kinderopvangtoeslag en maken gebruik van een subsidieregeling van de gemeente.
Of en hoe deze groepen ook in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk.
De branchepartijen gaan actief in gesprek met de VNG om te komen tot een landelijke afspraak opdat niet iedere kinderopvangorganisatie dit dient af te stemmen met de lokale overheden. De ouders en kinderopvangorganisaties zullen hier zo snel mogelijk over worden geïnformeerd.

12. Voor hoelang geldt de compensatie?
Deze compensatie geldt minimaal van 16 maart t/m 6 april.
De compensatie aan ouders kent de mogelijkheid tot verlenging, mocht de huidige situatie tgv Corona langer aanhouden. Dat betekent dat wanneer de huidige situatie onverhoopt met enkele weken wordt verlengd, op dezelfde wijze compensatie kan worden geboden.

Vanaf de eerste dag dat u stopt met werken, hebt u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus niet direct stop te zetten. Wijzig wel uw inkomensgegevens op mijn toeslagen.
Zo behoudt u in ieder geval nog 3 maanden de garantie op een plek voor uw kind(eren) bij de Grabbelton.

Indien uw inkomen daalt, hebt u recht op aanpassing van de kinderopvangtoeslag. In dat geval ontvangt u dus een hogere toeslag. Het is belangrijk dat u deze wijziging zo spoedig mogelijk doorgeeft via mijn toeslagen van de belastingdienst.

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie ouders in cruciale beroepsgroepen (link naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Klik hier voor de beslisboom

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier. (Link naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenlijst op rijksoverheid.nl)

Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.


Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort. is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Ook hierin volgen wij het advies van het RIVM en de GGD. Indien er een besmetting is vastgesteld bij een kind of medewerker op de groep, dan informeren wij je over de stand van zaken en eventuele maatregelen. In alle andere gevallen, zoals een besmetting in huiselijke kring van een kind of medewerker, respecteren wij hun privacy en communiceren wij niet. Hiermee beperken wij de berichtgeving tot situaties die daadwerkelijk effect op de opvanglocaties hebben.

Nee, uw kind mag met milde gezondheidsklachten (niezen, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden) niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Uw kind is welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.

Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe.

De maatregelen zijn van toepassing als een kind koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten heeft (zoals hoesten of kortademigheid) en als het kind de afgelopen 14 dagen in een van de risicogebieden is geweest of als het kind dat de symptomen vertoont de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus. In dat geval:

 • Indien ouders een vermoeden hebben, dienen zij het kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.
 • Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont en in het risicogebied is geweest, houden zij het kind en apart nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze het kind komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de lokale GGD.
 • Er is bestaat een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus door – in dit geval – de ouder moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts.
 • Informeer in alle gevallen de locatiemanager van uw locatie. Wie dat is kunt u zien op: https://www.degrabbelton.nl/locaties 

De belangrijkste maatregel is op dit moment extra aandacht voor goede hygiëne. Daarom de volgende tips:

 • Was je handen regelmatig en goed. Op de site van het RIVM staat een duidelijke uitleg wat onder ‘goed handen wassen’ wordt verstaan. 
 • Maak plekken waar ziekteverwekkers vaker aanwezig zijn en sneller worden verspreid, regelmatig schoon. Voorbeelden zijn de wc en dingen die mensen vaak aanraken; denk aan deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en kranen. Maar ook de telefoons, computers en vergaderruimten; zeker wanneer er flexplekken zijn.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken?
Nee. Infectie met het virus heeft volgens het RIVM hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. 

Welk advies geldt voor reizigers (met kinderen) na terugkeer uit gebieden waar een besmetting is?
Adviseer medewerkers of ouders met kinderen die op het vasteland van China, in Taiwan, Macau, Hongkong, Singapore, Zuid-Korea, Iran of de besmette gemeenten in Noord-Italië zijn geweest én koorts en luchtwegklachten hebben (zoals hoesten of kortademigheid), telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. Vraag of zij een terugkoppeling geven van het advies van hun huisarts aan de kinderopvangorganisatie. Het RIVM geeft een actueel overzicht van de besmette gebieden gebaseerd op realtime data.

Sommige mensen geven aan dat zieke kinderen thuis horen te blijven. Wat is ons standpunt daarin?
We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM, dat wil zeggen dat kinderen welkom zijn tenzij ze neusverkouden zijn, hoesten, keelpijn en/of koorts (boven de 38 graden) hebben.

Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan h.schrander@degrabbelton.nl.
Zij inventariseert en beantwoordt jouw vraag zo snel mogelijk.