INFORMATIE CORONA

Wij kunnen ons voorstellen dat er regelmatig vragen zijn over de ontwikkelingen, procedures en maatregelen rondom het coronavirus.
Om u zo goed mogelijk te informeren, worden op deze pagina alle actualiteiten vermeld. Zo staan hier de maatregelen die de Grabbelton neemt, vermeld en de correspondentie die naar ouders is verstuurd.

Hieronder treft u bijgaand een FAQ (Frequent Ask Questions) pagina aan. Hierin is een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen.

Beslisboom 0 t/m 6 jarigen

Bekijk hier wanneer 0 t/m 6 jarigen wel of niet naar de opvang mogen komen

Beslisboom 7 t/m 12 jarigen

bekijk hier wanneer 7 t/m 12 jarigen wel of niet naar de opvang mogen komen

Protocol corona 

lees hier het protocol m.b.t. de coronamaatregelen

Opvang vanaf 11 mei a.s.

lees hier de informatie over de opvang vanaf 11 mei a.s.

Beslisboom thuisblijven of naar de kinderopvang

Klik hier voor de beslisboom thuisblijven of naar de kinderopvang

Veelgestelde vragen

Onderstaand treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen over de coronamaatregelen. Mocht u andere vragen hebben dan horen wij dat natuurlijk graag.

Op deze website behandelen we de belangrijkste en meest voorkomende informatievragen die op dit moment in de branche leven. De informatie op deze website wordt geüpdatet als de situatie daarom vraagt. Voor informatie die niet op deze website te vinden is verwijzen we je als volgt door:

Algemene informatie over het coronavirus, de verspreiding en preventiemaatregelen:
RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) of telefonisch via 0800 – 1351.

Vragen over het coronavirus in relatie tot je persoonlijke gezondheidssituatie of die van jouw kind:
Neem contact op met uw huisarts


Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM. Op de website van het RIVM vind je een overzicht met de meest actuele vragen en antwoorden over het coronavirus (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf 8 juni weer regulier open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de bso terecht.
De kinderdagopvang (kinderen van 0-4 jaar), en de gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open. Dit geldt ook voor de peuteropvang (gemeentelijk gesubsidieerd en niet gesubsidieerd aanbod).

Vanaf 8 juni stopt de vergoeding van de eigen bijdrage die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de gehele factuur voor de kinderopvang.

Ja, scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open zoals dat het geval was voor de sluiting van 16 maart

Het kabinet heeft een voorbehoud gemaakt voor het opengaan van scholen. Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. In de week van 1 juni neemt het kabinet hier een besluit over. Dit voorbehoud is niet gemaakt voor de bso’s

Het kabinet heeft de scholen dringend opgeroepen om hele dagen onderwijs te verzorgen, waarbij de kinderen tot 8 juni 50% van de tijd naar school gaan. Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de bso’s

Nee, dat mag niet.

Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.
Tot 8 juni is de noodopvang beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden alleen nog beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders

Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona

Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed van de overheid (SVB*) over de periode van 16 maart tot 8 juni. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald door de overheid rond 8 juli. * SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie keert o.a. de kinderbijslag uit aan ouders

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

Dit is afhankelijk van het uurtarief dat u betaalt. De overheid vergoedt het deel op uw factuur tot het maximum uurtarief. Als het uurtarief dat u betaalt daarboven ligt vergoedt uw kinderopvangorganisatie het resterende deel.

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

Als u kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Peildatum hiervoor is 6 april. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’). De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum van 6 april zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Uw eigen kinderopvangorganisatie laat u weten wanneer u het deel dat de kinderopvangorganisatie vergoedt, ontvangt. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u dit deel in één keer teruggestort door de Sociale Verzekeringsbank op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt, rond 8 juli.

Nee, zolang de aangepaste maatregelen van kracht zijn, is er geen zwemlesservice en hockeyservice mogelijk.

Vanaf de eerste dag dat u stopt met werken, hebt u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus niet direct stop te zetten. Wijzig wel uw inkomensgegevens op mijn toeslagen.
Zo behoudt u in ieder geval nog 3 maanden de garantie op een plek voor uw kind(eren) bij de Grabbelton.

Indien uw inkomen daalt, hebt u recht op aanpassing van de kinderopvangtoeslag. In dat geval ontvangt u dus een hogere toeslag. Het is belangrijk dat u deze wijziging zo spoedig mogelijk doorgeeft via mijn toeslagen van de belastingdienst.

U ontvangt uw eigen bijdrage tot het maximaal te vergoeden uurtarief rechtstreeks terug vanuit de overheid op uw eigen rekening.

Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april en recht hebben op kinderopvangtoeslag, komen voor compensatie in aanmerking. Maar het is nog niet duidelijk hoe deze ouders zich hiervoor kunnen aanmelden. Zodra daar duidelijkheid over is nemen we dit op in deze FAQ. Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april en gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed.

Extra contracturen die ingaan na 6 april worden niet gecompenseerd. Wanneer het gaat om extra uren in verband met noodopvang in de periode 16 maart tot 8 juni worden de kosten daarvan niet in rekening gebracht. Vanaf 8 juni stopt de noodopvang en is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor ouders die in de zorg werken in avond, nacht en weekenden (24-uurs noodopvang). Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Normaal gesproken kunt u tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is tot 8 juni, zult u dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in deze FAQ. Wij adviseren u om alsnog zo snel mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.

U kunt via planning@degrabbelton.nl  aangeven dat u afziet van vergoeding.

- Als u kinderopvangtoeslag ontvangt dan kan uw kinderopvangorganisatie alleen dat deel van uw eigen bijdrage níet compenseren dat eventueel boven het maximale uurtarief ligt van de Belastingdienst. Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt.

- Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zal uw kinderopvangorganisatie uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt een tegemoetkoming verstaan in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie.

De kinderopvangorganisatie stuurt u maandelijks een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen, dat is uw eigen bijdrage.

Ja, als uw kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en u betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijgt u dit gecompenseerd door uw kinderopvangorganisatie.

In sommige gemeenten zult u het bedrag rechtstreeks van de gemeente ontvangen. U krijgt uw eigen bijdrage alleen terug wanneer u de rekeningen door bent blijven betalen.

Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via www.mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

Nee dit heeft geen gevolgen voor de periode tot 8 juni. U hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.


Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

 U kunt zich hiervoor melden bij BOinK.

Aan de noodopvang in de periode 16 maart tot 8 juni zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met een cruciaal beroep een contract met een kinderopvangorganisatie en u heeft uw factuur voldaan, wordt u net als alle andere ouders vergoed voor uw eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief. Ook als u meer uren heeft afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang.

Ter bescherming van onze medewerkers en van u als ouder vinden wij het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de volgende richtlijnen:

- Halen en brengen bij de deur

- Kinderen worden gebracht door één persoon

- Houd 1 1/2 meter afstand tot elkaar

- Alleen ouders/verzorgers zonder klachten mogen hun kind naar de opvang brengen

- Het afscheid is kort

Op de locaties hebben wij een poster opgehangen waarin deze maatregelen staan vermeld.
Klik hier voor het overzicht van de maatregelen

Op de dagen dag de kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Hierin zijn de volgende scenario’s mogelijk:

  • De contractdagen van uw kind vallen op maandag en dinsdag, maar uw kind gaat op donderdag en vrijdag naar school. De BSO biedt dan uitsluitend opvang aan op donderdag en vrijdag. U kunt dus geen opvang afnemen op de contractueel vastgelegde dagen.
  • De vaste contractdag van uw kind valt op dinsdag en uw kind gaat op donderdag en vrijdag naar school. U kunt uw kind dan aanmelden voor een van deze dagen. De Grabbelton beslist, op basis van de groepsbezetting, op welke dag u opvang kunt afnemen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele broertjes en zusjes uit het gezin.
  •  Uw kind gaat op maandag en dinsdag naar school. U heeft een vitaal beroep en werkt op donderdag en vrijdag. In dat geval kunt u tijdens schooltijden gebruikmaken van de noodopvang van school. Na schooltijd kan uw kind gebruikmaken van de BSO.

De Grabbelton haalt van 9 scholen kinderen op. Afgelopen week hebben we met de basisscholen waarmee we een kindcentrum vormen (Sint Jozefschool en ’t Klokhuis) overleg gehad om dit zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen. Dit is gelukt! Een mooi resultaat van een goede samenwerking! U zult wellicht begrijpen dat het voor ons niet haalbaar is om onze openingstijden van de BSO niet op alle andere scholen te laten aansluiten.
Daarom hebben wij ervoor gekozen om als starttijd van de BSO op 14.00 uur aan te houden. Dit houdt dus in dat we de kinderen vanaf 14.00 uur (dus ook om 14.30 uur) kunnen ophalen bij de basisschool van uw kind. Mocht de basisschool vroegere eindtijden hanteren, dan verzoeken wij u in overleg te gaan met de basisschool.

Wij kunnen helaas onze BSO tijden niet aan laten sluiten op andere eindtijden van de scholen.

Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders (FAQ Rijksoverheid kinderopvang) – 19 mei

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/5/19/buitenschoolsse-opvang-vanaf-8-juni-weer-volledig-open