DIENSTENAANBOD

De Grabbelton biedt elke ouder een passend aanbod. Van dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar tot buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar


U kunt kiezen uit de volgende producten:

Dagopvang
Dagopvang neemt u in het algemeen af in hele dagen (van 7.30 uur tot 18.30 uur) of in dagdelen. Een ochtenddeel duurt van 7.30 tot 13.30 uur en een middagdeel van 12.30 uur tot 18.30 uur. U heeft daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van onze verruimde openingstijden van 7.00 tot 7.30 uur en van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Dagopvang 52 weken
Het hele jaar dagopvang, exclusief feestdagen, 1 studiedag en de dag na hemelvaart. De studiedag en de dag na hemelvaart kunt u het hele kalenderjaar ruilen tegen andere dagen.

Dagopvang 40 weken
Opvang tijdens 40 schoolweken per jaar.

Dagopvang eenmaal per 2 weken
Gedurende 52 weken per jaar, eenmaal per 2 weken met een vaste regelmaat (oneven of even weken) opvang.

Flexibele opvang
Wij bieden hierbij:
- Opvang naast de contractueel vastgelegde dagen/dagdelen
- Opvang op wisselende dagen, zonder contractueel vastgelegde dagen/dagdelen
Voor gegarandeerde plaatsing is het belangrijk dat u uw aanvraag tijdig indient: minimaal 4 weken voor de eerste van de maand via planning@degrabbelton.nl

Incidentele opvang
Incidentele opvang is er als het af en toe nodig is en wordt niet op contractbasis ingekocht. Per aanvraag wordt gekeken of plaatsing mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch medewerkers. Voor de aanvraag zijn op de locaties formulieren aanwezig.

Peuteropvang
Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar is, kunt u gebruikmaken van de peuteropvang. Uw peuter is van harte welkom op een van onze locaties. Bij de peuteropvang kan uw kind onder deskundige begeleiding spelen, ontdekken en zich ontwikkelen met leeftijdsgenootjes. Het peuteraanbod van de Grabbelton is gekoppeld aan basisschool
't Klokhuis en basisschool Sint Jozef in Geldrop.
Vanuit het peuteraanbod ontstaat zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool: een goede start! Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de peuteropvang https://www.peuteropvangdegrabbelton.nl/

Buitenschoolse opvang
De openingstijden van onze buitenschoolse opvang sluiten aan bij de schooltijden, de schoolvakanties en studiedagen van de basisschool. Onze medewerkers halen uw kind op bij een vaste verzamelplaats op school met de Grabbeltonbus, de bakfiets of lopend. Onze tarieven zijn inclusief vervoerskosten. Voor kinderen die zelfstandig naar de BSO komen, geldt dat er concrete afspreken met u en uw kind worden gemaakt.

Buitenschoolse opvang 52 weken
Voor opvang tijdens 40 schoolweken, 12 schoolvakantieweken, studiedagen en continuroosters van de school. Als een studiedag valt op een contractueel overeengekomen opvangdag, heeft u gegarandeerd recht op opvang.

Buitenschoolse opvang 40 weken
Voor opvang na school tijdens de 40 schoolweken, vastgesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen (OC&W), exclusief studiedagen en continuroosters van de school.

Buitenschoolse opvang 12 vakantieweken
Opvang tijdens de door het ministerie van OC&W vastgestelde vakantieweken voor regio Zuid (1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie en 6 weken zomervakantie). Bij een afwijkende vakantieplanning past de Grabbelton, waar mogelijk, de vakantieopvang aan tot een maximum van het aantal door OC&W vastgestelde vakantieweken, dagen.

Buitenschoolse opvang eenmaal per 2 weken
Gedurende 52 weken per jaar, eenmaal per 2 weken met een vaste regelmaat (oneven of even weken) opvang.

Flexibele opvang
Wij bieden hierbij:
- Opvang naast de contractueel vastgelegde dagen/dagdelen
- Opvang op wisselende dagen, zonder contractueel vastgelegde dagen/dagdelen
Voor gegarandeerde plaatsing is het belangrijk dat u uw aanvraag tijdig indient: minimaal 4 weken voor de eerste van de maand via planning@degrabbelton.nl

Voorschoolse opvang
We bieden tijdens de 40 schoolweken ook voorschoolse opvang aan van 7.30 tot aanvang van de schooltijd. Voorschoolse opvang kan afgenomen worden op contractbasis of incidenteel.


Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>