KWALITEIT 

Het behouden en verbeteren van onze kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij toetsen de kwaliteit onder andere door het uitvoeren van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast zijn onze procedures vastgelegd in protocollen en zijn we lid van Brancheorganisatie kinderopvang. 

Klanttevredenheid

Wij staan altijd open voor suggesties van ouders en de oudercommissie. Bij het brengen en halen van de kinderen is er altijd gelegenheid voor ouders om met onze medewerkers te bespreken hoe het met hun kind gaat en waar ze wel of niet tevreden over zijn.  
Daarnaast monitoren we continu de klanttevredenheid met behulp van de 'Verbetermeter' op verschillende momenten: na de wenperiode van 3 maanden, jaarlijks en na uitschrijving ontvangen ouders een vragenlijst waarmee zij onze opvang kunnen waarderen.
In de Verbetermeter wordt de waardering gemeten aan de hand van de volgende onderwerpen: verzorging, Pedagogisch klimaat, Pedagogisch medewerkers, Accommodatie, (Financiƫle) administratie en communicatie.

Inspecties

De GGD controleert jaarlijks de kwaliteitseisen bij een kinderopvang. Zij voeren inspecties uit om te controleren of het proces van de 4 pedagogische basisdoelen wordt nagestreefd. Wanneer de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven worden ingericht als uitgangspunt, wordt de ontwikkeling van het kind verbeterd. Hier vindt u de inspectierapporten van de volgende locaties:

Protocollen

De Grabbelton heeft de werkwijze vastgelegd in protocollen die volgens een vast, jaarlijks schema door de betrokken medewerkers worden doorgenomen. Het beleid vormt een continu proces van implementatie en evaluatie.
De protocollen zijn een onderdeel van het kwaliteitssysteem. Een protocol is een document waarin onze werkwijze beschreven staat. Zo kunnen we komen tot een gestructureerde, efficiƫnte en zorgvuldige uitvoering van ons beleid.

Onze protocollen zijn te vinden op het portaal voor ouders en medewerkers.  

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze kinderopvang. We gaan ervan uit dat ouders de klacht eerst bespreken met de pedagogisch medewerker of de locatiemanager. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunnen ouders terecht bij geschillencommissie waarbij de Grabbelton is aangesloten. Deze fungeert als een onafhankelijk orgaan. 

Voordat ouders een klacht indienen bij de Geschillencommissie doen zij er verstandig aan om het klachtenloket kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wensen ouders geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunnen zij ervoor kiezen om de klacht of het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Klik hier voor het stroomschema bij klachten. 

De Grabbelton kan met trots mededelen dat er in 2021 geen geschillen zijn ingediend tegen onze organisatie. Hiervoor hebben wij een geschilvrije brief ontvangen. 

Lees minder

Brancheorganisatie Kinderopvang

Kinderopvang de Grabbelton is al geruime tijd actief lid van Brancheorganisatie Kinderopvang die de belangen van de kinderopvang behartigt. We nemen deel aan ledenvergaderingen, workshops en webinars om kennis op te doen en ervaringen met te delen. Daarnaast maken we onderdeel uit van een landelijke netwerkgroep. Hierdoor blijven we op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.

Kindvolgsysteem

Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van het observatie- en registratie instrument Kijk! dat wordt ingevuld door de mentor van het kind. Met dit instrument kunnen we zicht krijgen en houden op de kern van het werk: het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving en het bevorderen van sociale competenties zodat kinderen zich prettig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.
De dagelijkse observaties en het rapport van het individuele kindvolgsysteem geven een genuanceerd beeld van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind op verschillende domeinen en maken het mogelijk om in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. Het geeft duidelijke sturing bij het aanpassen van de speelleeromgeving en zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers een bewuste keuze van activiteiten maken. Ouders worden minimaal eenmaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek waarin we de uitkomsten van de observatie Kijk! doornemen.

Privacyreglement

De Grabbelton heeft een privacyreglement opgesteld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft hiervoor een officieel vignet ontvangen waaruit blijkt dat wij aan alle voorwaarden voldoen.

Privacyreglement