WAAR IEDERS WERELD GROEIT

Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een geweldige ontdekkingsreis waar De Grabbelton graag deel van uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen mogen begeleiden en stimuleren in hun eigen groei en ontwikkeling. Een prachtig proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Doordacht en zorgvuldig nemen wij de verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring. Dat doen wij vol warmte en overgave omdat dit voor ons het mooiste werk is dat er bestaat.

Kinderopvang De Grabbelton

De Grabbelton is een warme, betrokken, betrouwbare en vooruitstrevende organisatie met een grote diversiteit in opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Van dagopvang en peuterwerk tot buitenschoolse opvang. Binnen onze kindcentra (KC) werken wij met een programma (VVE) dat naadloos aansluit op het programma van school. De locaties die niet onder een kindcentrum vallen werken met thema's vanuit het educatieve programma Piramide waarbij de thema's aansluiten op de belevingswereld van het kind. Op onze opvanglocaties richten wij ons op een uitdagende en inspirerende omgeving waar ze hun talenten en mogelijkheden leren kennen en gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, de (leef)omgeving en zichzelf. 

Waar wij voor staan

In de ogen van De Grabbelton moeten kinderen vooral kind kunnen zijn. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid moet volop de ruimte krijgen. We doen er alles aan de kinderen een plek te bieden waar ze zich prettig en veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en de vrijheid krijgen om op eigen initiatief te spelen, onderzoeken en te bewegen. Vanuit een breed perspectief creëren we door middel van betrokkenheid en passie een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Dit is terug te zien in onze inrichting en pedagogische werkwijze.

Pedagogische visie

Binnen onze pedagogische aanpak staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal. Een kind dat zich goed voelt, zit lekker in zijn vel waardoor het betrokken en gemotiveerd raakt om zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen waardoor de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, zichzelf mogen zijn, in hun eigen tempo mogen ontdekken en worden uitgedaagd. De pedagogisch medewerkers onderzoeken daarom bij welke activiteiten de betrokkenheid van kinderen groot is en passen daar het materiaal en de activiteiten op aan.
Om kinderen betrokken te laten raken bij hun spel en activiteiten speelt ook de inrichting van de ruimte een belangrijke rol. Het is belangrijk dat de ruimte een rijkdom aan mogelijkheden biedt zodat kinderen geïnspireerd raken, contact maken en kennis opbouwen. Daarom is elke ruimte zo ingericht dat het de kinderen uitdaagt en bijdraagt aan de ontwikkeling en educatie van kinderen.
‘Betrokkenheid observeren is niet kijken of het kind werkt tijdens mijn aanbod, maar wel of het aanbod werkt voor het kind’ (Ferre Laevens)

De Grabbelton gaat uit van een positieve opvoeding en benadering van kinderen. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd voor het kind en luisteren actief naar het kind en nemen een positieve, vriendelijke en open houding aan zodat kinderen zelfvertrouwen krijgen.
Omdat ieder kind zijn eigen specifieke behoefte heeft, hebben onze pedagogisch medewerkers oog en oor voor de betrokkenheid en het welbevinden van een kind en kijken zij met een open blik en vol vertrouwen en geduld naar het kind. Hierdoor kennen zij de kinderen en weten ze waar hun interesses en motivatie liggen en wat er voor nodig is om hen uit te dagen en te prikkelen.

 Het pedagogisch beleid is niet gebaseerd op één specifieke methode of theorie. Bij de Grabbelton zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun achtergrond en identiteit. Wij vinden het daarom belangrijk om de focus op verschillende pedagogische onderwerpen te leggen. De Grabbelton kiest ervoor om verschillende werelden samen te brengen in een specifieke en unieke Grabbeltonvisie.

Gemotiveerde pedagogische medewerkers

Onze betrokken, bekwame en gemotiveerde pedagogisch medewerkers werken gedreven en liefdevol aan het stimuleren, observeren, volgen en motiveren van elk kind in een omgeving waar ieders wereld kan groeien.
We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot een passende aansluiting op de wensen van ouders en onze mogelijkheden.
Om de continuïteit op de groep te waarborgen en het vertrouwen en de veiligheid van en voor kinderen zoveel mogelijk te realiseren, werken wij op alle groepen met een vast team van pedagogisch medewerkers.
Op deze wijze geven wij vorm aan de ontdekkingsreis waar de Grabbelton graag deel van uitmaakt.


Wil je vrijblijvend kennis met ons maken en de sfeer komen proeven? Je bent van harte welkom.

Rondleiding aanvragen