ONZE VISIE OP HET KIND

De Grabbelton creëert door middel van welbevinden en betrokkenheid een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Binnen onze pedagogische aanpak staan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal. 


Een kind dat zich goed voelt, zit lekker in zijn vel waardoor het betrokken en gemotiveerd raakt om zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben het vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen waardoor de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, zichzelf mogen zijn, in hun eigen tempo mogen ontdekken en worden uitgedaagd. De pedagogisch medewerkers onderzoeken daarom bij welke activiteiten de betrokkenheid van kinderen groot is en passen daar het materiaal en de activiteiten op aan.  

Wij geloven in de kracht van het kind als inspiratiebron om vanuit hun onbevangen, onvoorwaardelijke en onbevooroordeelde kijk uit te groeien tot een mooi mens die een bijdrage levert aan het creëren van een fijne wereld.
Vanuit een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving waarin een kind zich veilig voelt, laten wij de kinderen hun talenten en mogelijkheden gebruiken.

Welbevinden en betrokkenheid

De Grabbelton gaat uit van een positieve benadering naar kinderen. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd voor het kind, luisteren actief naar het kind en nemen een positieve, vriendelijke en open houding aan waardoor het welbevinden van het kind wordt bevorderd en kinderen zelfvertrouwen krijgen.
Omdat ieder kind zijn eigen specifieke behoefte heeft, hebben onze pedagogisch medewerkers oog en oor voor de betrokkenheid en het welbevinden van een kind en kijken zij met een open blik en vol vertrouwen en geduld naar het kind. Hierdoor kennen zij de kinderen, weten ze waar hun interesses en motivatie liggen en wat er voor nodig is om hen uit te dagen en te prikkelen.
In de ogen van De Grabbelton moeten kinderen vooral kind kunnen zijn. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid moet volop de ruimte krijgen. We doen er alles aan de kinderen een plek te bieden waar ze zich prettig en veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en de vrijheid krijgen om op eigen initiatief te spelen, onderzoeken en te bewegen.

Pedagogische visie

Op onze website vindt u een samenvatting van ons pedagogisch beleid dagopvang, peuteropvang en de BSO. De complete versie van het pedagogisch beleid is opgenomen in onze brochures die voor de plaatsing van uw kind aan u worden meegegeven.

Onze pedagogische visie vertrekt vanuit de voorwaarden die gesteld zijn in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) waaronder ook de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven vallen zoals: het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving, het bevorderen van persoonlijke competenties, het bevorderen van sociale competenties en de socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden. Deze pedagogische doelen zijn leidend voor het pedagogisch handelen. dat betekent dat het pedagogisch beleid en de pedagogische handelswijze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Onze pedagogische uitgangspunten zijn gebaseerd op de visies van Emmi Pikler, Montessori en Loris Malaguzzi (Reggio Emilia).
Wij hechten hierbij veel belang aan een maximale ondersteuning van het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Kinderen met een hoog welbevinden beleven plezier aan elkaar en aan activiteiten, genieten en hebben zelfvertrouwen. Ze zijn hierdoor spontaan en durven zichzelf te zijn. Naast welbevinden speelt ook de betrokkenheid een belangrijke rol. Kinderen die betrokken zijn, zijn van binnenuit gemotiveerd en laten een activiteit niet gemakkelijk los. Onze pedagogisch medewerkers scheppen hiervoor de voorwaarden in het aanbod van activiteiten, zorgen voor een kindgerichte en -specifieke benadering en stemmen de inrichting van de speel-leeromgeving hierop af.

Vier pedagogische basisdoelen Marianne Riksen-Walraven

Wij hanteren de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven. Deze vier basisdoelen houden het volgende in:

  • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen
  • Het bevorderen van sociale competenties van kinderen
  • Het belang van normen en waarden

Lees hier meer over de 4 pedagogische bassidoelen van Marianne Riksen Walraven en hoe De Grabbelton daarmee omgaat.


Wil je vrijblijvend kennis met ons maken en de sfeer komen proeven? Je bent van harte welkom. 

Rondleiding aanvragen