OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie bestaat uit maximaal tien ouders van kinderen die De Grabbelton bezoeken. Er wordt naar gestreefd om van elke groep een vertegenwoordiger in de oudercommissie te hebben.

De oudercommissie van de Grabbelton wil:

  • de belangen van de ouders en hun kinderen binnen De Grabbelton zo goed mogelijk behartigen 
  • de communicatie tussen ouders en medewerkers van De Grabbelton zo goed mogelijk laten verlopen 
  • meedenken over beleid en organisatie van De Grabbelton

Om dit te bereiken overlegt de commissie zesmaal per jaar met de directie. Voorbeelden van onderwerpen die worden besproken zijn het pedagogisch beleid, de huisregels, inrichting en het onderhoud van het gebouw en organisatieveranderingen. Van dit overleg worden notulen gemaakt die per e-mail worden verspreid. De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. Op elke locatie heeft de oudercommissie een informatiebord.

De oudercommissie wil graag uw mening horen als ouder. Bent u tevreden of heeft u eventuele verbetersuggesties? U kunt altijd een van de leden aanspreken of een e-mail sturen. Vanzelfsprekend gaat de commissie vertrouwelijk om met uw informatie en zal altijd worden teruggekoppeld wat er met uw vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan.


De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie: 

Tom Maree Tijdreizigers, Wereldreizigers
Martijn Hoiting Avonturiers, Strandjutters
Joia Helfenrath Peuterbos

Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>

Inspectierapporten

Henriëtte Schrander     
18 september 2017

Kinderopvangorganisaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. Hiermee krijgen ouders een objectief beeld van de kwaliteit van de geboden opvang. Inmiddels zijn de inspecties voor de locaties van de peuteropvang (Driewieler en Boomgaard) en de dagopvanggroep bij de Hazelaar afgerond en hebben wij wederom voor elke locatie een fantastische score!
U kunt de inspectierapporten van de Grabbelton vinden op onze website onder downloads. Daarnaast zijn de inspectierapporten van alle kinderopvangorganisaties terug te vinden op: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Lees verder >>