OUDERCOMMISSIE

De Grabbelton vindt het belangrijk om met ouders in gesprek te blijven. Hierdoor krijgen we een goed zicht op wat er goed gaat en wat er eventueel verbeterd kan worden. Er is een oudercommissie voor kinderopvang de Grabbelton en Stichting peuteropvang de Grabbelton.

Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van kinderen die op een betreffende locatie worden opgevangen.

Waarom een oudercommissie?

Het doel van de oudercommissie is om, in samenwerking met de Grabbelton, de kwaliteit van de opvang te behouden en waar nodig te verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het adviesrecht van de oudercommissie, dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op verschillende aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.
Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.
Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
De oudercommissie overlegt zesmaal per jaar. Bij tenminste drie vergaderingen sluit een van de locatiemanagers aan. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt die op het ouderportaal worden geplaatst. In de vergaderingen zonder locatiemanager, die minimaal drie keer per jaar plaatsvinden, worden de onderwerpen voorbereid voor de gezamenlijke vergaderingen. De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen.

Wie zit er in de oudercommissie?

In de oudercommissie zitten, vanwege de onafhankelijkheid, alleen ouders (geen medewerkers en directie). Medewerkers en hun partner die gebruikmaken van opvang bij de Grabbelton, mogen eveneens niet plaatsnemen in de oudercommissie. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie van kinderopvang de Grabbelton: 

Carin  Ontdekstek
Gabi Speelweide
Annet Avonturiers, Verkenners, Tijdreizigers
Marieke  Peuterbos, Avonturiers, Strandjutters  
Sander  Speelweide, Peuterbos, Strandjutters
Jasmijn Speelrijk
Anne Wereldreizigers, Spoorzoekers
Arjan Strandjutters, Spoorzoekers, VSO
Jolijn Strandjutters, Speelrijk 


De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie van Stichting peuteropvang de Grabbelton: 

Jolijn  de Driewieler
Dilek Boomgaard


Voor de volgende locaties zoeken wij nog enthousiaste oudercommissie leden: 

Kindcentrum 6gehuchten  Peuteropvang de Driewieler
Kindcentrum de Appelgaard  Dagopvang de Appeltuin, Buitenschoolse opvang Schatgravers en Ontdekkingsreizigers


Laat jouw stem horen!

De oudercommissie wil graag jouw mening horen als ouder. Ben je tevreden of zijn er eventuele verbeteringen/suggesties? Aanspreken van de leden is altijd mogelijk of een e-mail sturen naar oudercommissiegrabbelton@gmail.com. Vanzelfsprekend gaat de commissie vertrouwelijk om met informatie en zal altijd worden teruggekoppeld wat er met vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan.

Heb je interesse om zelf deel te nemen in de oudercommissie? We zoeken altijd enthousiaste ouders voor diverse locaties en opvangtypes, zodat we een goede vertegenwoordiging hebben van ouders. Meld je aan door een e-mail te sturen naar oudercommissiegrabbelton@gmail.com.