OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie bestaat uit maximaal tien ouders van kinderen die De Grabbelton bezoeken. Er wordt naar gestreefd om van elke groep een vertegenwoordiger in de oudercommissie te hebben.

De oudercommissie van de Grabbelton wil:

  • de belangen van de ouders en hun kinderen binnen De Grabbelton zo goed mogelijk behartigen 
  • de communicatie tussen ouders en medewerkers van De Grabbelton zo goed mogelijk laten verlopen 
  • meedenken over beleid en organisatie van De Grabbelton

Om dit te bereiken overlegt de commissie zesmaal per jaar met de directie. Voorbeelden van onderwerpen die worden besproken zijn het pedagogisch beleid, de huisregels, inrichting en het onderhoud van het gebouw en organisatieveranderingen. Van dit overleg worden notulen gemaakt die per e-mail worden verspreid. De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. Op elke locatie heeft de oudercommissie een informatiebord.

De oudercommissie wil graag uw mening horen als ouder. Bent u tevreden of heeft u eventuele verbetersuggesties? U kunt altijd een van de leden aanspreken of een e-mail sturen. Vanzelfsprekend gaat de commissie vertrouwelijk om met uw informatie en zal altijd worden teruggekoppeld wat er met uw vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan.


De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie: 

Tom Maree Tijdreizigers, Wereldreizigers
Martijn Hoiting Avonturiers, Strandjutters
Joia Helfenrath Peuterbos

Meise Mert

Henriëtte Schrander     
21 mei 2018

A.s. zondag 28 mei neemt de Grabbelton weer deel aan de Meise Mert die van 11.00 tot 17.00 plaatsvindt in het centrum van Geldrop. Ook dit jaar organiseren wij weer leuke activiteiten voor kinderen. U bent van harte welkom bij onze kraam (tegenover hotel de Zwaan)!

De Meise Mert wordt gehouden in het centrum, de Molenstraat en de Sluisstraat. Tijdens deze dag zijn alle winkels geopend, zijn er ruim 400 kraampjes, gezellige terrasjes en podia met muziek, straatmuzikanten, kunnen kinderen pony rijden en is er een ballonnenman. Kortom: genoeg redenen om naar de Meise Mert te komen!

Voor meer informatie kijk op: https://www.meisemert.nl/pages/home.php

Lees verder >>

Tink training

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.Lees verder >>

zwemlesservice

Henriëtte Schrander     
06 maart 2018

De Grabbelton biedt een zwemlesservice aan op maandag. De zwemlesservice richt zich  op het oefenen voor diploma A. Kinderen die gebruikmaken van onze opvang op maandag, kunnen gebruikmaken van deze service. Deze service houdt in dat een van onze medewerkers de kinderen, zonder extra kosten, naar het zwembad brengt, omkleedt en weer naar de locatie brengt. 

Lees verder >>