NieuwsberichtenKwaliteitsonderzoek voorschoolse educatie

Eind 2022 heeft de inspecteur van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie bij De Driewieler. Verschillende ouders zijn door de inspecteur uitgenodigd voor een interview. De resultaten zijn verwerkt in het verslag in de bijlage.

Wij zijn zeer tevreden dat de kwaliteit van de voorschoolse educatie van Stichting Peuterspeelzaal De Driewieler van de Grabbelton met voldoende is gewaardeerd. Het is fijn dat dat dit is opgemerkt en dat is gezien dat onze medewerkers zorgen voor een warm en respectvol klimaat waarin we opbrengstgericht werken en doelen stellen voor peuters die aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling. Er is geconstateerd dat onze voorschool werkt vanuit een transparante en integere cultuur en dat er sprake is van een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling waarbij de visie op de kwaliteit en ambities te realiseren breed is gedragen.

Ons pedagogisch-educatief handelen en kwaliteitscultuur zijn zelfs met een goed is beoordeeld, is iets wat ons erg trots maakt. We trachten voortdurend om de kwaliteit van ons aanbod te optimaliseren en daarmee de ontwikkeling van kinderen te verrijken. Dagelijks werken we hard om dit te bewerkstelligen. Daarbij vormen welbevinden en betrokkenheid de bril waardoor wij kijken. Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is namelijk optimaal in ontwikkeling. Daar vertrouwen wij op en waardoor wij weten of wij het juiste doen.

Hoe kies je de juiste kinderopvang?

In het volgende artikel en filmpje komen tips aan bod hoe je kiest voor de juiste kinderopvang. Hieruit blijkt dat onder andere dat stabiliteit belangrijk is. Bij de Grabbelton bieden wij kinderen stabiliteit door ze op een vaste groep te plaatsen met vaste pedagogisch medewerkers. Wat in het filmpje vooral naar voren komt, is dat de pedagogische kwaliteit belangrijk is. Hoe reageren de pedagogisch medewerkers op een kind, pikken zij signalen op, gaan zij gesprekjes aan met kinderen? Daarom vinden wij het belangrijk dat je bij ons een kijkje komt nemen voordat je jouw kindje bij ons inschrijft. Zo kun je zien en ervaren wat

onze pedagogische visie is en hoe dit door onze pedagogisch medewerkers in de praktijk wordt gebracht. Om de pedagogische kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers te waarborgen en te vergoten bieden wij regelmatig cursussen aan, waarin de pedagogische aanpak centraal staat. De pedagogisch medewerkers die met kinderen van 0-2 jaar werken zijn onlangs gestart met de cursus ‘ hart voor baby’s’. In deze cursus komt de ontwikkeling van baby’s en de wijze waarop hier op ingespeeld kan worden aan bod.

Onze medewerkers van de Buitenschoolse opvang volgen momenteel de cursus pedagogische keuzes en uitdagingen op de BSO. Hier wordt onder andere besproken hoe de kinderen zich in deze leeftijdscategorie ontwikkelingen en hoe hierop ingespeeld kan worden. Daarnaast komen er onderwerpen zoals aan bod zoals mediawijsheid en diverse ontwikkelingsproblematieken.

Lees minder

Lotgenotencontact voor gedupeerde ouders

Met ingang van vandaag (17 februari) gaat een groep gedupeerde ouders onder de naam Lotgenotencontact aan de slag met het ondersteunen van andere gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het gaat daarbij om drie activiteiten: de Lotgenotenlijn (een landelijke telefoonlijn), het ondersteunen van individuele ouders, en het deelnemen aan gemeentelijke bijeenkomsten voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. 

De Lotgenotenlijn (030-44 20 000) is vanaf 21 februari jl. van maandag t/m zaterdag tussen 9-13 uur en 17-21 uur bereikbaar. Wie de Lotgenotenlijn belt, krijgt een ouder aan de lijn die zelf ook gedupeerde is van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ouders kunnen hun verhaal delen en worden als zij dat willen, doorverwezen naar organisaties die hen verder kunnen helpen. Lotgenotencontact is ook bereikbaar via het emailadres contact@lotgenotencontact.info en via een contactformulier op de website www.lotgenotencontact.info. 

In haar kamerbrief van 14 december 2021 geeft de staatssecretaris aan dat zij BOinK heeft gevraagd om nauwe samenwerking met het Ouderpanel, een voorziening voor Lotgenoten in te richten. Daartoe heeft BOinK een aparte stichting opgericht waarbij niet alleen in de uitvoering maar ook in de aansturing en bestuur Lotgenoten zijn vertegenwoordigd. De groep ouders die in eerste instantie bij Lotgenotencontact aan de slag gaat, is zeer divers samengesteld en voor een deel de afgelopen jaren al actief geweest bij het ondersteunen van andere ouders. Al begin 2020 hebben Ouderpanel en BOinK gewezen op de grote meerwaarde van de inzet van Lotgenoten bij ondersteuning van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. 

De afgelopen twee jaar zijn er op dit gebied vele initiatieven door zowel individuele ouders als oudergroepen ontplooid. Niet alleen individuele ouders maar ook gemeenten en andere instanties doen veelvuldig een beroep op Lotgenoten. Lotgenotencontact wil zoveel mogelijk aan deze vragen voldoen en nodigt andere initiatiefnemers uit om hierin samen te werken. Lotgenotencontact is van en voor ouders. Het luisterend oor van lotgenoten, het kunnen delen van ervaringen en het helpen van elkaar. Met als doel een bijdrage te leveren aan een goede afronding van het persoonlijke en emotionele herstelproces van gedupeerde ouders. Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Gjalt Jellesma, voorzitter Lotgenotencontact, 06-24680642

Lees minder

Zonnepanelen

Misschien hebben jullie al gezien dat we zonnepanelen hebben geplaatst op de locaties Oosteinde en Heilige Geeststraat. Met het plaatsen hiervan neemt de Grabbelton een belangrijke stap in de verduurzaming van deze locaties. Hiermee nemen wij een verantwoordelijkheid voor het milieu en dat is een mooie stap in de goede richting voor een milieuvriendelijke toekomst voor onze (energieke) kinderen.