PEDAGOGISCHE VISIE

Op onze website vindt u een samenvatting van ons pedagogisch beleid dagopvang, peuteropvang en de BSO. De complete versie van het pedagogisch beleid is opgenomen in onze brochures die voor de plaatsing van uw kind aan u worden meegegeven.


Onze pedagogische visie vertrekt vanuit de voorwaarden die gesteld zijn in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) waaronder ook de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven vallen zoals: het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving, het bevorderen van persoonlijke competenties, het bevorderen van sociale competenties en de socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden. Deze pedagogische doelen zijn leidend voor het pedagogisch handelen. dat betekent dat het pedagogisch beleid en de pedagogische handelswijze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Onze pedagogische uitgangspunten zijn gebaseerd op de visies van Emmi Pikler, Montessori en Loris Malaguzzi (Reggio Emilia).
Wij hechten hierbij veel belang aan een maximale ondersteuning van het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Kinderen met een hoog welbevinden beleven plezier aan elkaar en aan activiteiten, genieten en hebben zelfvertrouwen. Ze zijn hierdoor spontaan en durven zichzelf te zijn. Naast welbevinden speelt ook de betrokkenheid een belangrijke rol. Kinderen die betrokken zijn, zijn van binnenuit gemotiveerd en laten een activiteit niet gemakkelijk los. Onze pedagogisch medewerkers scheppen hiervoor de voorwaarden in het aanbod van activiteiten, zorgen voor een kindgerichte en -specifieke benadering en stemmen de inrichting van de speel-leeromgeving hierop af.

Vier pedagogische basisdoelen Marianne Riksen-Walraven

Wij hanteren de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven. Deze vier basisdoelen houden het volgende in:

  • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen
  • Het bevorderen van sociale competenties van kinderen
  • Het belang van normen en waarden

Lees hier meer over de 4 pedagogische bassidoelen van Marianne Riksen Walraven en hoe De Grabbelton daarmee omgaat.


Kinderopvang de Grabbelton

Enthousiast geworden over de Grabbelton? Kom gerust eens bij ons langs om kennis met ons te maken en de sfeer te proeven.

Rondleiding aanvragen