PEUTEROPVANG GELDROP

De Grabbelton biedt peuteropvang aan op twee locaties in Geldrop.  Wij zijn een warme, betrokken en betrouwbare organisatie met een doordachte pedagogische aanpak. Wij bieden kinderen een veilige, uitdagende en inspirerende omgeving van waaruit zij hun talenten en mogelijkheden leren gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, de (leef)omgeving en zichzelf.

Kinderopvang de Grabbelton is een vooruitstrevende organisatie met een grote diversiteit in opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Vanuit een breed perspectief creëren wij door middel van betrokkenheid en passie een kansrijke omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze.
We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot een passende aansluiting op de ontwikkeling van het kind.

VVE

We werken aan de ontwikkeling van jonge kinderen door het creëren van een rijke speel- leeromgeving. Dit doen we met Startblokken, een taalprogramma. We creëren en grijpen kansen om kinderen speel- leerervaringen op te laten doen. Daarin neemt ook de ouderbetrokkenheid een belangrijke plaats in.

Door de leeromgeving uit te breiden naar de thuissituatie ontstaat er continuïteit voor de kinderen en vindt er ouderbetrokkenheid plaats. Door in onze peuteropvang en thuis activiteiten te organiseren die in elkaars verlengde liggen, heeft het kind meer gelegenheid om te ontdekken, vaardigheden te oefenen, nieuwe woorden te leren en zijn omgeving te begrijpen. Op deze manier werken de pedagogisch medewerkers en de ouders samen aan de ontwikkeling van het kind.

VVE erkend programma

VVE is de afkorting van voor- en vroegschoolse educatie. Het doel hiervan is om door middel van een doorgaande educatieve lijn van de peuterspeelzaal tot en met de eerste 2 leerjaren van de basisschool elk kind optimaal te stimuleren en eventuele ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo veel mogelijk te voorkomen en te verminderen.

De Startblokken methode

Stichting peuteropvang de Grabbelton stimuleert graag de ontwikkeling van jonge kinderen op een speelse en doordachte manier. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is hiervoor een uitstekend instrument. Stichting kinderopvang de Grabbelton biedt bij de peuteropvang VVE aan. We doen dit volgens de methode 'Startblokken' die gebruikmaakt van leuke en leerzame thema's gericht op de totale ontwikkeling, van taalontwikkeling tot cognitieve, sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Dit is een manier van pedagogisch handelen om de ontwikkeling van peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Wij werken hierin samen met de basisscholen. Hiermee stimuleren onze leidsters tijdens het spel dat zij aansturen de taal en zelfstandigheid van de peuters.

De methode Startblokken biedt kinderen in een veilige omgeving grip op de wereld en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Binnen de peuterspeelzaal staan er meerdere VVE-thema's centraal. We stimuleren kinderen steeds om daaraan deel te nemen, maar een kind beslist zelf of het ook daadwerkelijk deelneemt. Dit vinden we belangrijk want hierdoor ervaren ze de thema-activiteiten als een spel en niet als schools.
Voor veel kinderen is de overstap van de peuterspeelzaal naar de basisschool groot. Het VVE-traject zorgt ervoor dat deze stap zo prettig mogelijk verloopt. Eventuele achterstanden die peuters hebben op het gebied van taal of sociale vaardigheden merken de leidsters tijdig op. Samen met de ouders zorgen zij ervoor dat de peuters hiervoor de extra aandacht ontvangen die zij nodig hebben.

Elk thema duurt gemiddeld vier tot zes weken

Het uiteindelijke doel is om, rond de thema's, activiteiten te plannen die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Te denken valt daarbij onder meer aan taal, ruimtelijke ordening, motoriek en zelfredzaamheid.
Elke groep kiest zelf welke activiteiten ze bij het thema opnemen. Een activiteit kan binnen de Grabbelton plaatsvinden (bijvoorbeeld een spel- of knutselactiviteit) maar groepen maken ook uitstapjes (met de trein, naar de brandweer, naar Dierenrijk). Daarnaast zijn er workshops gekoppeld aan de thema's, Denk hierbij aan een kookworkshop bij het thema 'eten en drinken' of een schilderijworkshop bij het thema 'kunst'.

Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold in VVE. Ze hebben hierdoor inzicht verworven op het gebied van taal-. cognitieve, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
De medewerkers zijn zo nog beter in staat om in te spelen op de totale ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen. Dit geeft Stichting peuteropvang de Grabbelton meer verdieping in de voor- en vroegschoolse educatie. Zo kunnen thema's nog doelmatiger, met een vooraf bedacht proces en met veel enthousiasme, op een professionele wijze worden aangeboden. Daardoor worden kinderen optimaal gestimuleerd in hun ontwikkeling.

VVE geïndiceerde kinderen

Sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij streven ernaar om alle kinderen zonder achterstand over te dragen aan de basisschool. Het kan wel eens voorkomen dat een kind een (taal)achterstand heeft. Als ouders zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind, dan ze deze uiteraard met de Grabbelton of het consultatiebureau bespreken. Indien het kind een (taal)achterstand heeft, dan kan het in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze indicatie af.

Coaches

De locatiemanagers zijn gediplomeerd als pedagogisch coach. D Daarnaast heeft de Grabbelton een pedagogisch coach die voor alle locaties wordt ingezet. Het doel van de functie als pedagogisch coach is het coachen en trainen van pedagogisch medewerkers vanuit zowel het pedagogisch beleid, de pedagogische visie en het DNA van de Grabbelton als de wetgeving en de (individuele) professionaliseringskansen van medewerkers om zodoende de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren. De verdeling van het totaal aantal uren  over de locaties is maatwerk. De invulling van de coachingsuren zijn inzichtelijk gemaakt in het pedagogisch locatieplan. 

Beleidsmedewerkers

Ons beleid staat beschreven in het beleidsplan dat de pedagogische visie van de peuterspeelzaal beschrijft voor ouders, medewerkers en de GGD. In het beleidsplan staan onder andere de competenties, veiligheid en normen en waarden beschreven. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast door de locatiemanagers.