Een stabiel team

De Grabbelton heeft een stabiel team met vaste pedagogisch medewerkers die zich voor langere tijd aan de organisatie binden. Hierdoor zijn zij goed bekend met de (pedagogische) visie van de Grabbelton en zijn ze voor kinderen en ouders een vast en vertrouwd gezicht. 

Een goede en vertrouwde band met de kinderen en hun ouders is van groot belang voor het vertrouwen. Wij hechten dan ook grote waarde aan een goede communicatie tussen de ouders en pedagogisch medewerkers.
Tijdens de intake (die één maand voor de plaatsingsdatum plaatsvindt) besteden we veel aandacht aan een goede wederzijdse informatieoverdracht en het scheppen van wederzijds vertrouwen. Tijdens de opvang zorgen we voor een heldere en duidelijke informatiestroom. Het uitgangspunt hierbij is transparantie. De pedagogisch medewerkers doen hun uiterste best om de (pedagogische) aanpak thuis goed aan te laten sluiten op de pedagogische visie van de Grabbelton waardoor kinderen en ouders zich prettig en veilig voelen. We informeren ouders tijdens het intakegesprek, de breng- en haalmomenten, het kindgesprek en via de ouderapp en het ouderportaal.

Tijdens de breng- en haalmomenten vindt er een mondelinge overdracht plaats. Zowel de ouders als de pedagogisch medewerker kunnen hierbij informatie delen over het verloop van de dag.
Via de ouderapp houden we ouders op de hoogte van activiteiten, verschoon- en slaapmomenten en wordt er regelmatig een verslag in het logboekje geschreven.
Een keer per jaar worden ouders, rond de verjaardag van hun kind, uitgenodigd voor een oudergesprek. Hierin worden de bevindingen van de observatie Kijk! met de ouders besproken.

De Grabbelton heeft een centrale oudercommissie waar leden van de verschillende locaties zitting in hebben. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden!
Heeft u interesse om zitting te nemen in de oudercommissie? Kijk dan voor meer informatie hier